Ond i rai, fel Angharad, dyw’r Nadolig ddim wastad wedi bod yn gyfnod o atgofion hapus, mewn gwirionedd byddai hi’n hoffi anghofio’r Nadolig diwethaf. 

Cafodd gŵr Angharad ddiagnosis o gyflwr iechyd meddwl difrifol a orfododd iddo symud allan o gartref y teulu er ei ddiogelwch ei hunan a diogelwch Angharad a’i thri phlentyn ifanc. Heb gefnogaeth ariannol gan ei gŵr, a chyda’r un biliau i’w talu a’r Nadolig yn agosáu, penderfynodd Angharad gymryd benthyciad llog uchel. Fodd bynnag, wrth geisio cadw i fyny gyda’r ad-daliadau cafodd Angharad ei hunan yn methu talu’r biliau eraill a daeth cartre’r teulu dan fygythiad.

Rydym yn gwybod nad yw bywyd bob amser yn gweithio allan fel yr ydym wedi ei fwriadu.  Gall colli eich swydd, salwch difrifol, neu chwalu perthynas, achosi i’ch bywyd fynd y tu hwnt i reolaeth ac mewn cyfnod o fisoedd fe allech wynebu risg o golli eich cartref. Dyw digartrefedd byth yn rhywbeth sydd wedi ei gynllunio. Ond roeddem ni’n gallu bod yna i Angharad a’i phlant, fel yr ydym wedi bod yno i o gwmpas hanner miliwn o bobl eraill dros y 35 mlynedd diwethaf, yn eu cynorthwyo i ailgydio yn eu bywydau a chadw eu cartref.  Ond allwn ni ddim gwneud hyn ar ein pennau ein hunain. Mae eich angen chi arnon ni.

Bob wythnos, caiff 54 o blant eu gwneud yn ddigartref yng Nghymru.  Dyna pam, y Nadolig hwn, fod angen eich help chi’n fwy nag erioed. Dydyn ni ddim yn hoffi defnyddio’r term rhoi to uwch eu pennau gan y gallai hyn olygu unrhyw beth. Plîs helpwch ni i helpu teuluoedd fel un Angharad i ddeffro’r Nadolig hwn mewn cartref diogel a thrysori’r atgofion y byddant yn ei creu yno.

Y Nadolig hwn bydd mwy na 1,100 o blant yng Nghymru heb gartref.

Dyna pam y Nadolig hwn, mae angen eich help yn fwy nag erioed. Helpwch ni i helpu
mwy o bobl yn deffro mewn cartref diogel a sicr.

Ffyrdd eraill y gallwch helpu…

Ymgyrchu gyda ni

Cofrestrwch fel cefnogwr ymgyrch a byddwn yn cadw mewn cysylltiad â’r newyddion diweddaraf a sut y gallwch helpu frwydr yn erbyn yr angen am dai yng Nghymru.

Ymgyrchu gyda ni →

Codi arian i ni

Cymerwch ran gyda digwyddiad ac yn ein helpu i ddarparu cymorth hanfodol i deuluoedd ar draws Cymru sydd mewn perygl o golli eu cartrefi.

Cymerwch ran →

Cyfrannu nawr

Heb eich rhoddion, ni allem gadw pobl yn eu cartrefi, ac mae llawer o ffyrdd y gallwch roi i ni.

Cyfrannu nawr →

Os ydych yn cynnal noson Carolau Nadolig, gallwch lawrlwytho ein
taflen carolau ac yn gwneud rhodd i ni.

Sliperi i Shelter Cymru

Helpwch ni i roi terfyn ar ddigartrefedd yng Nghymru drwy wisgo sliperi i’ch ysgol neu weithle. Peidiwch ag anghofio i rannu eich lluniau gyda ni ar gyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio #slippersforsheltercymru

Cymerwch ran →

‘Mae’n Nadolig?’ gan Paul Needs

Canwr De Cymru, awdur a gitarydd, Anghenion Paul, unwaith eto wedi llunio darn mawr o gerddoriaeth er budd Shelter Cymru flwyddyn hon ar gael i’w prynu ar iTunes.

Gweld ar YouTube →