Beth rydym yn ei wneud – Shelter Cymru

Beth rydym yn ei wneud

Elusen pobl a chartrefi Cymru yw Shelter Cymru. Rydym ni’n credu bod cartref boddhaol, diogel yn hawl sylfaenol ac yn hanfodol i iechyd a lles pobl a chymunedau.

Rydym ni’n darparu cyngor, eiriolaeth a chynrychiolaeth gyfreithiol arbenigol, annibynnol i unrhyw un sydd â phroblemau tai. Yn 2014, rhoddodd ein cynghorwyr gymorth wyneb yn wyneb i bron 16,000 o bobl o bob rhan o Gymru, gan helpu i atal digartrefedd mewn 86 y cant o achosion lle’r oedd hynny’n fygythiad. Yn y cyfamser, ymwelodd fwy na 200,000 o bobl â’n tudalennau Ceisio Cyngor i gael cymorth.

Er ein bod ni’n gweithio’n agos gyda’n chwaer-sefydliadau yn Lloegr a’r Alban, rydym ni’n elusen gwbl annibynnol ac yn canolbwyntio’n llwyr ar anghenion pobl yng Nghymru.

Ein prosiectau

Yn ogystal â’n gwasanaethau cyngor ar dai, mae gan Shelter Cymru nifer o brosiectau arbenigol, sy’n tueddu i ganolbwyntio ar faterion cymorth mwy ymarferol ac sy’n aml yn gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau eraill.

Cael cyngor

Rydym yn darparu am ddim, annibynnol, arbenigol wyneb yn wyneb, ar-lein neu gyngor ar dai dros y ffôn – i bawb sydd ei angen.

Cael cyngor →

Ein hymgyrchoedd

Trwy ein gwaith ymgyrchu, ein nod yw mynd i’r afael ag achosion sylfaenol digartrefedd a thai gwael ledled Cymru.

Ein hymgyrchoedd→

Hyfforddiant a digwyddiadau

Rydym yn darparu hyfforddiant o ansawdd da sy’n galluogi eraill i ddarparu gwasanaethau gwell i atal digartrefedd a gwella amodau tai.

Hyfforddiant a digwyddiadau →

Gwasanaeth addysg

Rydym yn gweithio gyda phobl ifanc a gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda phobl ifanc, gan ddarparu adnoddau addysgu a dysgu manwl.

Gwasanaeth addysg →

Codi arian

Ymunwch ag un o’n digwyddiadau codi arian, neu i wneud eich hun beth a helpu i godi arian i atal digartrefedd yng Nghymru.

Cymryd rhan →

Polisi ac Ymchwil

Trwy ein gwaith ymchwil a pholisi, rydym yn dylanwadu ar yr agenda ddeddfwriaethol yn ymwneud â thai a digartrefedd yng Nghymru.

Polisi ac Ymchwil →

Font Resize