Atal cynnar

Mae ein gwaith datblygu addysg yn elfen allweddol o waith yr elusen. Mae’r Swyddog Addysg a Ieuenctid yn helpu i atal digartrefedd yng Nghymru drwy roi gwell dealltwriaeth i bobl ifanc o sut mae digartrefedd yn gallu effeithio arnyn nhw, a sut i’w osgoi.

Mae Gwybodaeth yn Bwysig yn brosiect sy’n anelu i helpu gwella bywydau pobl drwy godi ymwybyddiaeth a gwella mynediad i hawliau mewn perthynas â thai, dyled a budd-daliadau lles i atal digartrefedd a dileu tlodi.

Cyflwyniad i’n Gwasanaeth Addysg

Gwasanaeth Addysg Shelter Cymru
Lansiwyd Gwasanaeth Addysg Shelter Cymru yn 2001 ac rydym yn ymrwymedig i addysgu a rhoi gwybodaeth i bobl ifanc am adael cartref.

Mae’r Swyddog Addysg a Ieuenctid yn gweithio’n agos gydag ystod o bartneriaid i sicrhau bod pobl ifanc ar draws Cymru yn cael mynediad i wybodaeth o safon uchel a gwybodaeth sydd yn gyson ynglŷn â’r cyfnod trawsnewid i fyw yn annibynnol. Mae’r gwaith hwn yn cynnwys codi ymwybyddiaeth o faterion ariannol yn ogystal â pharatoi pobl ifanc i ddelio gyda thrafferthion tai, yn cynnwys digartrefedd.

Mae Shelter Cymru wedi datblygu ystod o adnoddau dwyieithog ac rydym hefyd yn gweithio gyda’n partneriaid i gynhyrchu deunyddiau mwy lleol a mwy penodol. Mae’r Gwasanaeth Addysg yn rhoi cyfleoeodd amrywiol i bobl ifanc i gymryd rhan, drwy ymgynghoriad a thrwy gynlluniau gwirfoddoli ac ymgyrchu.

Rydym yn lobïo’n barhaus am gydnabyddiaeth i addysg ynghylch gadael cartref mewn strategaethau a chynlluniau gweithredu ar lefel genedlaethol a lleol.

Ewch i’r Llyfrgell i ddarllen adroddiadau sy’n berthnasol i’n gwaith ym maes addysg.

Cydlynu dulliau lleol
Mae’r gwasanaeth addysg yn rhoi cefnogaeth i amrywiol barneriaid i sicrhau bod pobl ifanc ar draws Cymru yn cael mynediad i wybodaeth am dai a digartrefedd.

Rydym yn gweithio gydag adrannau gwahanol – Tai Llywodraeth Leol, Addysg, Gwasanaethau Ieuenctid, Cefnogi Pobl a Gadael Gofal – yn ogystal â grwpiau gwirfoddol, i gydlynu dull lleol o gyflwyno Agor Drysau a gwybodaeth allweddol arall. Rydym wedi cynhyrchu callaw Arfer Da i bartneriaid sy’n dymuno creu neu wella eu gwaith ymwybyddiaeth gyda phobl ifanc.

Os oes gan eich adran neu sefydliad ddiddordeb mewn cyflwyno gwybodaeth ar dai a digartrefedd i bobl ifanc, ac yr hoffech wybodaeth bellach, yna cysylltwch â’r Swyddog Addysg a Ieuenctid.

Cysylltiadau Strategol
Mae’r Gwasanaeth Addysg yn gweithio’n galed i gael cydnabyddiaeth ehangach i addysg atal digartrefedd mewn strategaethau a fframweithiau sy’n effeithio ar fywydau pobl ifanc. Yn y blynyddoedd diwethaf rydym wedi lobïo i gynnwys digartrefedd fel pwnc yn y fframwaith Addysg Personol a Chymdeithasol mewn ysgolion.

Rydym wedi ymateb i ymgynghoriad i Gynllun Plant a Phobl Ifanc pob Awdurdod Lleol i godi ymwybyddiaeth o brosiectau atal cynnar. Yn fwyaf diweddar, gwnaethom ymateb i strategaeth Llywodraeth Cymru, Ddim mewn Addysg, Cyflogaeth na Hyfforddiant (NEET) er mwyn sicrhau bod pobl ifanc yn y categori hwn yn gallu cael mynediad i’n Gwasanaeth Addysg.

Mae’n anodd cadw’n gyfredol gyda phob fframwaith a strategaeth felly os ydych yn gwybod am unrhyw rai a fyddai yn berthnasol i Wasanaeth Addysg Shelter Cymru, yna cysylltwch â’r Swyddog Addysg a Ieuenctid.

Other pages in Education

Housemate is now only available as a web based resource, available to downloaded here. Most of the films from the DVD are also available on You Tube.

www.housemate.org.uk