Addysg Shelter Cymru

Wedi’i gyllido gan Lywodraeth Cymru, nod Gwasanaeth Addysg Shelter Cymru yw sicrhau bod gan bobl ifanc y cyfle drwy sianeli addysg a gwaith ieuenctid i fod yn fwy gwybodus a pharod i wneud y trawsnewidiad i fywyd fel oedolyn, ac felly’n atal digartrefedd a hyrwyddo annibyniaeth.

Drwy ein gwasanaeth addysg, rydym yn datblygu ac yn diweddaru’n gyson ein hadnoddau a deunyddiau dysgu dwyieithog i addysgwyr o fewn addysg gynradd, uwchradd ac addysg bellach er mwyn addysgu eu disgyblion am faterion yn ymwneud â thai, digartrefedd a byw’n annibynnol.

Cyngor i bobl ifanc

Mae Shelter Cymru yn darparu adran benodol ‘Cyngor i Bobl Ifanc’ sy’n ymdrin â rhai o’r heriau mwyaf cyffredin sy’n wynebu pobl ifanc.  Cliciwch yma am gyngor ar amrywiaeth o destunau penodol.

Cysylltu

Os hoffech fwy o wybodaeth am ein gwasanaeth addysg, neu os hoffech drafod ymweliad addysg, yna cysylltwch â’r Swyddog Datblygu Addysg ar:

01792 469400

education@sheltercymru.org.uk