Ysgolion ac Addysg Bellach

Drwy ein gwasanaeth addysg rydym yn datblygu ac yn diweddaru’n barhaus ein adnoddau dwyieithog a deunyddiau dysgu i athrawon o fewn y sector cynradd, uwchradd ac addysg bellach, i addysgu ein dysgwyr am dai, digartrefedd a byw yn annibynnol. Gall y rhain gael eu teilwra i ateb anghenion eich dysgwyr a’u cyflwyno fel rhan o bynciau’r cwricwlwm craidd, ABCH, dyddiau cyfoethogi a gwasanaethau ysgol.

Athrawon o dan hyfforddiant

Gall Gwasanaeth Addysg Shelter Cymru ddarparu gwybodaeth wedi’i deilwra a gweithdai codi ymwybyddiaeth i athrawon o dan hyfforddiant sy’n astudio tystysgrif addysg ôl-raddedig fel rhan o’u Astudiaethau Proffesiynol.

Os hoffech wybodeth am unrhyw un o’r uchod yna cysylltwch â’n Swyddog Datblygu Addysg, Darren Jones, ar:

01792 469400

education@sheltercymru.org.uk

Adnoddau i athrawon

Ysgolion cynradd

Mae’r cyflwyniad Sleidiau-Ffeithiol hwn yn gallu helpu plant yn CA1 a CA2 i ddeall sut mae Shelter Cymru yn helpu pobl sy’n wynebu digartrefedd, a chwalu’r rhagdybiaethau o gwmpas digartrefedd.

Primary School PowerPoint

Ysgolion Uwchradd / Colegau

Mae ein sleidiau PwyntPwer a chynlluniau dysgu atodol yn adnoddau hyblyg i addysgu disgyblion hŷn am waith Shelter Cymru, digartrefedd a dewisiadau tai.

KS4 FE Housing PowerPoint

Teacher’s Session Plan (KS4_FE)

Self Reflection Form

Bagloriaeth Cymru

Ar gyfer myfyrwyr sy’n dilyn cymhwyster Bagloriaeth Cymru, mae Shelter Cymru wedi creu partneriaeth gyda Legal and General i ddatblygu Her Cymunedol Uwch Cenedlaethol Ôl-16 ar Faterion Tai a Chynhwysedd Ariannol  www.wjec.co.uk/qualifications

Welsh Baccalaureate National Post-16 Advanced College Brief