Y blynyddoedd nesaf…

Shelter Cymru yw elusen pobl a thai Cymru. Mae pobl bob amser wedi bod wrth galon popeth rydym yn ei wneud a byddwn yn parhau i weithio ar sail y gred sylfaenol bod gan bawb yng Nghymru yr hawl i gartref gweddus a diogel.

Dros y blynyddoedd nesaf, rydym am gefnogi mwy o bobl ond rydym hefyd am i mwy o bobl ein cefnogi ni drwy ymgyrchu, gwirfoddoli, codi arian neu roi yn rheolaidd.

Byddwn yn cyflawni hyn drwy:

  • Adeiladu gwasanaeth craidd sylfaenol a chynyddu ein gwasanaethau rheng flaen.
  • Arwain mudiad torfol i ymgyrchu dros dai gweddus.
  • Creu tipyn mwy o annibyniaeth ariannol.
  • Sefydlu diwylliant uwch o fentergarwch ar draws yr elusen.

Mwy o wasanaethau i helpu mwy o bobl

Byddwn yn cynyddu y nifer o bobl rydym yn eu helpu o 50 y cant erbyn 2020.

Byddwn yn sefydlu gwasanaeth craidd sylfaenol gan ddefnyddio ystod o ddulliau o ddarparu cyngor a chefnogaeth.

Byddwn yn gwella cefnogaeth ariannol i’n gwasanaethau drwy gynyddu ein llwyddiant ym maes grantiau a chytundebau.

Byddwn yn cyflwyno mentrau newydd i gynyddu diogelwch ac ansawdd y sector rhentu priefat.

Byddwn yn creu rhwydwaith o gefnogwyr ymgyrchoedd gweithgar i ddatblygu mudiad torfol i greu newid, a sefydlu strwythurau i sicrhau ein bod yn dal yn atebol i’n cefnogwyr.

Adeiladu mudiad poblogaidd

Byddwn yn parhau i ddatblygu prosiectau sy’n cael eu harwain gan ddefnyddwyr, gan osod pobl wrth galon ein gwaith.

Byddwn yn arwain ymgyrchoedd sy’n agos at galon y cyhoedd yng Nghymru.

Byddwn yn lobïo i gynyddu hawliau tai, a gweithio mewn partneriaeth gydag eraill i greu llais cryfach a fydd yn arwain at bolisïau, arferion a diwylliant gwahanol.

Gwell annibyniaeth ariannol

Byddwn yn helpu mwy o bobl drwy sicrhau annibyniaeth ariannol cynyddol a chynyddu ein incwm codi arian i filiwn o bunnoedd yn flynyddol.

Byddwn yn cynyddu nifer ein cefnogwyr i 10,000 erbyn 2020.

Byddwn yn atgyfnerthu ein perthynas gyda’n cefnogwyr i annog ymrwymiad i Shelter Cymru.

Diwylliant gwell o fentergarwch

Byddwn yn sicrhau bod unrhyw incwm yn cael ei ail-fuddsoddi er twf er mwyn helpu mwy o bobl.

Byddwn yn sicrhau defnydd effeithiol o adnoddau a chynnydd mewn incwm ar draws y sefydliad.

Byddwn yn buddsoddi yn llywodraethiant, arweinyddiaeth a thechnoleg yr elusen i sicrhau  bod staff yn cael eu cefnogi a’u ymbweru i roi o’u gorau a bod ein arferion gwaith yn gost-effeithiol.

Byddwn yn sicrhau cyllid a chyflwyno gwasanaethau mewn partneriaeth gyda sefydliadau eraill lle bo’n briodol ac yn effeithlon.

Hoffem glywed wrthych

Rydym am i bawb yng Nghymru gael cartref gweddus. Rydym yn gweithio dros bobl mewn angen tai drwy ddarparu cyngor ar dai yn rhad, yn gyfrinachol ac yn annibynnol.

Am fwy o wybodaeth ewch i  Mynnwch Gyngor.

Am broblemau tai brys ffoniwch ein llinell cyngor a chefnogaeth ar 0845 075 505. Mae’r llinellau ar agor 9yb – 4.yh Llun – Gwener

Gall ein ynghynghorwyr:

  • roi cymorth ymarferol uniongyrchol
  • esbonio eich hawliau
  • gynnig cyngor ac arweiniad
  • awgrymu cefnogaeth arbenigol neu lleol i’ch cynorthwyo yn y tymor hir

Lawrlwythwch ein Gweledigaeth 2020»

Nôl i’r dechrau