Credwn fod eiddo gwag yn cynrychioli gwastraff, traul ariannol a chyfle a gollwyd i ddarparu tai fforddiadwy y mae mawr angen amdanynt ar bobl yng Nghymru. Gallant ddifetha cymunedau, denu tipio anghyfreithlon, fandaliaid a sgwatwyr, a defnyddio adnoddau’r cyngor a’r gwasanaethau brys yn ddiangen.

Gall byw nesaf at eiddo gwag ddibrisio cartref 18%. Mae eiddo diolwg yn atal buddsoddiad mewn ardal ac yn gallu arwain at ddirywiad. Mae absenoldeb tai digonol, boed hynny o ran nifer, ansawdd neu faint, yn cael effaith niweidiol arwyddocaol ar iechyd pobl hefyd.

Mae astudiaethau wedi dangos ei bod yn costio rhwng £6,000 a £12,000 fesul eiddo ar gyfartaledd i ddychwelyd cartrefi gwag i gyflwr cyfanheddol. Gellid dychwelyd oddeutu 2,000 o gartrefi gwag i ddefnydd am £20 miliwn.

Mae Shelter Cymru wedi bod yn cynorthwyo awdurdodau lleol a’u partneriaid i wneud defnydd mwy effeithiol o gartrefi gwag a berchenogir yn breifat er mwyn bodloni’r angen am dai, trwy ddarparu cyngor, gwasanaeth ymgynghori a chyfnewidfeydd arfer da rhad ac am ddim i gyflymu’r gwaith sy’n cael ei wneud yn y maes hwn ar hyn o bryd. Rydym wedi cynhyrchu Canllaw Arfer Da mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, sydd ar gael ar eu gwefan.

I gael rhagor o wybodaeth am gartrefi gwag yng Nghymru, darllenwch y nodyn briffio a gynhyrchwyd gennym gyda Sefydliad Tai Siartredig Cymru ar wneud y mwyaf o stoc wag.