Dywedwch wrth Rishi Sunak fod angen rhwyd ddiogelwch gryfach arnom

Llofnodwch ein llythyr: Stopiwch pobl rhag mynd i ôl-ddyledion rhent, tlodi a dyled

Rydyn ni’n clywed sut mae’r achosion o coronafirws yn arwain at galedi ariannol enfawr, gyda phobl yn colli gwaith ac yn methu â thalu eu rhent.

Gofynnwn i chi lofnodi ein llythyr at y canghellor heddiw, gan ofyn iddo gynyddu’r gefnogaeth i’r rhai sy’n ei chael hi’n anodd talu rhent a sicrhau y gallant aros adref yn ddiogel.

I’r Chancellor Rishi Sunak AS,

Rydym yn croesawu’r camau cyflym a phwysig y mae’r llywodraeth wedi’u cymryd i roi terfyn ar ddadgartrefu ac i gartrefu’r rhai sy’n cysgu allan yn ystod yr achosion.

Ond os na all pobl fforddio talu eu rhent neu fwydo eu teulu, bydd llawer yn wynebu ôl-ddyledion rhent a thlodi, a bydd y wlad yn wynebu argyfwng dyled a digartrefedd pan ddaw’r achosion i ben.

Gyda bron i filiwn o bobl yn ceisio am Gredyd Cynhwysol yn ystod y pythefnos diwethaf, mae’n amlwg bellach bod angen mwy o weithredu arnom i fodloni maint yr argyfwng hwn.

Er mwyn sicrhau bod pobl yn gallu fforddio aros yn eu cartrefi, gofynnwn i chi roi’r mesurau hyn ar waith:

  • rhaid codi’r budd-dal tai i dalu cost cyfartalog rhent ledled y wlad
  • rhaid codi’r cap budd-daliadau fel y gall pawb gael gafael ar y cyllid brys

Bydd y mesurau hyn gyda’i gilydd yn amddiffyn pobl rhag caledi ariannol a digartrefedd wrth inni lywio ein ffordd trwy’r argyfwng hwn.

Diolch,

Tell Rushi Sunak we need a stronger safety net

276 signatures = 55% of goal
0
500

Share this with your friends: