DEISEB: Mynnwch fod Llywodraeth Cymru’n adeiladu mwy o dai cymdeithasol

Mynnwn ddarparu cartref da i bawb yng Nghymru – A fyddwch chi’n ymuno â’r alwad?

Mae Covid-19 wedi amlygu’r gwendidau yn ein system dai ac wedi dangos yr anghydraddoldebau sy’n golygu nad yw rhai pobl yn gallu amddiffyn eu hunain cymaint ag eraill.

Trwy gydol y pandemig, mae gormod o bobl wedi dioddef mewn cartrefi nad ydynt yn fforddiadwy nac yn ddiogel. Dim ond 37% o denantiaid cymdeithasol a 42% o denantiaid preifat ddywedodd fod eu cartref yn eu galluogi i hunanynysu’n llawn, yn effeithiol.

Yn ystod y cyfnod clo, cafodd 30% o aelwydydd â phlant broblemau yn eu cartref, fel lleithder, llwydni, peryglon trydanol, a thoeon neu ffenestri’n gollwng; dim ond 31% o’r aelwydydd hynny lwyddodd i gael yr holl broblemau wedi’u datrys

Mae’n bosibl bod y gwaethaf eto i ddod. Wrth i’r cynllun ffyrlo ddod i ben a’r wlad yn mynd i ddirwasgiad, bydd llawer o bobl yn cael trafferth cael deupen llinyn ynghyd. Bydd pobl yn colli eu cartref yn y don sydd ar ddod o droi pobl allan oherwydd y coronafeirws.

Rydym yn galw ar i Lywodraeth Cymru weithredu er mwyn gwneud digartrefedd a thai gwael yn hen hanes.

I wneud hyn, mae angen tai cymdeithasol arnom ni. Mae potensial gan dai cymdeithasol i gynnig tai o ansawdd uchel i bobl leol, sef cartrefi gwirioneddol fforddiadwy a sicr. Dyma pam rydym ni’n mynnu bod Llywodraeth Cymru’n buddsoddi mewn cenhedlaeth newydd o dai fforddiadwy.

A fyddwch chi’n ymuno â’n galwad i fynnu bod mwy o dai cymdeithasol yn cael eu hadeiladu yng Nghymru? Llofnodwch ein deiseb heddiw.

Demand that the Welsh Government builds more social housing

608 signatures = 81% of goal
0
750

Share this with your friends:

     

Yn ôl amcan, nid oedd 63,000 o blant – cyfwerth ag un o bob 10 aelwyd â phlant – yn gallu manteisio ar le tu allan yn ystod y cyfnod clo

A fyddwch chi’n e-bostio’ch AS i ofyn bod mwy o dai cymdeithasol yn cael eu hadeiladu yn eich ardal?

Yn ôl amcan, gofynnwyd i 15,000 o denantiaid preifat adael eu cartref oherwydd ôl-ddyledion rhent ers dechrau’r cyfnod clo.

Gallai rhodd o £10 ein helpu i gyrraedd 1400 yn fwy o bobl drwy’r ymgyrch hon.