Robin White

Robin White

Pennaeth Ymgyrchoedd

Mae Robin yn eiriolwr brwd dros roi terfyn ar ddigartrefedd a mynd i’r afael â thai annigonol. Gyda dros ddegawd o brofiad fel ymgyrchydd, mae wedi ymroi’r rhan fwyaf o’i yrfa i fynd i’r afael â materion tai a digartrefedd. Mae ei ymrwymiad yn deillio o gred ddofn na ddylai tai fod yn rhwystr i gyfleoedd nac yn cael effaith andwyol ar fywydau pobl.

Bu Robin yn gweithio cyn hyn yn Shelter, gan arwain ystod eang o ymgyrchoedd,, o ddylanwadu ar bolisi cynllunio i gefnogi ymdrechion cymunedol am fwy o dai. Mae ganddo brofiad helaeth o feithrin perthnasoedd â gwleidyddion, pobl sy’n gwneud pendefyniadau, a swyddogion er mwyn ysgogi newid.

Yn ogystal â’i gyfnod yn Shelter, cafodd Robin ddealltwriaeth werthfawr o dai a digartrefedd tra’n gweithio i gymdeithas dai fawr. Yn fwy diweddar, cyfrannodd at ymdrechion datblygu rhyngwladol trwy ei rôl mewn elusen gwrth-falaria. Yma, arweiniodd Robin ymgyrchoedd integredig a ddaeth â’r cyfryngau a chyfathrebu, eiriolaeth polisi, ymgyrchu cyhoeddus, a materion cyhoeddus ynghyd.