Mae llawer o lwybrau i ddigartrefedd.

Dyw hi byth yn rhy gynnar i gael help.

Mae llawer o lwybrau i ddigartrefedd.

Dyw hi byth yn rhy gynnar i gael help.

Bob dydd, mae pobl yn cael eu gorfodi i fod yn ddigartref – boed hynny’n syrffio soffa, byw mewn cartrefi anniogel neu beryglus, neu gysgu ar y stryd. Mae llawer o wahanol fathau o ddigartrefedd.

Gall prinder tai fforddiadwy, tlodi a diweithdra wthio pobl i ddigartrefedd. Mae llawer o bobl na allant fforddio talu’r rhent neu’r morgais mwyach.

Gall digwyddiadau bywyd fel perthynas yn chwalu, cael eu diswyddo, problemau iechyd meddwl neu gorfforol, neu gaethiwed i gyd gyfrannu at y risg o fod yn ddigartref a chyfrannu ati. Gall sylwi ar yr arwyddion a’r risgiau yn gynnar, a chael y cymorth iawn yn gynnar, weithio tuag at atal hyn.

Os nad oes gennych chi rywle i’w alw’n gartref, neu os ydych chi’n pryderu eich bod chi neu rywun yr ydych chi’n ei adnabod mewn perygl o fod yn ddigartref, peidiwch ag aros cyn gofyn am help.

Cysylltwch â Shelter Cymru heddiw.

Ar hyn o bryd rydym yn profi nifer fawr o alwadau a sgyrsiau ar-lein, mae ein staff yn gweithio’n galed i ateb y galw ar ein gwasanaethau cynghori. Byddwch yn ymwybodol y bydd oedi gyda’n hymateb. Os nad ydych yn gallu siarad neu sgwrsio â chynghorydd edrychwch ar ein tudalennau cyngor ar-lein yn y cyfamser.

Sgwrsio ar-lein

Sgwrsiwch ag un o’n cynghorwyr gan ddefnyddio ein gwasanaeth negeseua

Llinell gymorth

Ffoniwch ein llinell gymorth tai
arbenigol ar

Cwestiynau Cyffredin

Mae Shelter Cymru yma i’ch helpu chi. Gallwch gysylltu â ni drwy:

Gallwch hefyd anfon neges wib at ein cynghorwyr rhwng 12:30pm a 4pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener drwy agor y blwch sgwrsio yng nghornel chwith isaf y sgrin.

Nid yw byth yn rhy gynnar i gael cymorth. Os ydych yn pendroni sut yr ydych yn mynd i dalu eich rhent neu forgais, hyd yn oed os nad ydych wedi methu taliad eto, gallwch gysylltu â Shelter Cymru heddiw.

Yn yr un modd, os oes gennych ôl-ddyledion rhent ac wedi cael hysbysiad troi allan i adael eich eiddo, a ddim yn gwybod beth i’w wneud, cysylltwch â ni heddiw.

Rydym ni’n bodoli i amddiffyn yr hawl i gartref diogel ac yn brwydro’n erbyn yr effaith ddinistriol mae’r argyfwng tai yn ei gael ar bobl a chymdeithas.

Rydym ni’n helpu miloedd o bobl bob blwyddyn ledled Cymru sy’n cael eu heffeithio gan yr argyfwng tai drwy gynnig cyngor cyfrinachol ac annibynnol ar dai yn rhad ac am ddim.

Rydym ni’n gweithio gyda phobl sy’n defnyddio ein gwasanaethau ar lefel gydradd. Rydym ni’n cynnig gwybodaeth, cyngor a chymorth i helpu pobl i ddod o hyd i’r opsiynau gorau i atal digartrefedd, i ddod o hyd i gartref a’i gadw, ac i’w helpu i gymryd rheolaeth dros eu bywydau eu hunain.

Yn ôl Crisis UK: “Mae pobl yn dod yn ddigartref am lawer o wahanol resymau. Mae yna agweddau cymdeithasol sy’n achosi digartrefedd, er enghraifft prinder tai fforddiadwy, tlodi a diweithdra, a digwyddiadau bywyd sy’n gwthio pobl i ddigartrefedd.

Mae pobl yn cael eu gorfodi i fod yn ddigartref pan fyddant yn gadael carchar, gofal, neu’r fyddin heb gartref i fynd iddo. Mae llawer o fenywod sy’n profi digartrefedd wedi dianc rhag perthynas dreisgar neu gam-drin.

Mae llawer o bobl yn dod yn ddigartref oherwydd na allant fforddio’r rhent mwyach.
Ac i lawer, mae digwyddiadau bywyd fel perthynas yn chwalu, colli swydd, problemau iechyd meddwl neu gorfforol, neu gamddefnyddio sylweddau yn rhoi pobl dan straen sylweddol. Gall bod yn ddigartref, yn ei dro, wneud llawer o’r problemau hyn hyd yn oed yn anoddach eu datrys. Fodd bynnag, ym mhob achos bron, gellir atal digartrefedd ac ym mhob achos gellir dod ag ef i ben.

Siaradwch â nhw a dywedwch wrthyn nhw am gael help gan gynghorydd cyn gynted ag y gallant.

Efallai y bydd cynghorydd yn gallu eu helpu i aros yn eu cartref neu ei gadw, neu ddod o hyd i ffordd o ddychwelyd i lety addas. Os oes angen, gall cynghorydd hefyd eu rhoi mewn cysylltiad â thîm digartrefedd y cyngor lleol.

Mae’n rhaid i’r cyngor roi cymorth a chyngor i unrhyw un sy’n profi digartrefedd cudd ac efallai y bydd yn rhaid iddynt roi rhywle mwy addas iddynt aros (tra bo’r cyngor yn penderfynu pa gymorth arall y gallant ei ddarparu).

Mae llawer o bobl sy’n profi neu sydd mewn perygl o fod yn ddigartref nad ydynt yn cydnabod eu bod yn ddigartref. Hyd yn oed os oes gennych do uwch eich pen, gallech chi fod yn ddigartref o hyd.

Efallai eich bod yn cysgu ar soffa rhywun, yn byw mewn hostel, neu efallai’n aros mewn tŷ gorlawn oherwydd nad oes gennych unman arall i fynd.

Nid yw llawer o bobl yn y sefyllfaoedd hyn yn sylweddoli eu bod yn ddigartref a’u bod, mewn gwirionedd, yn profi’r hyn a elwir yn ‘ddigartrefedd cudd’.