Coronafeirws : cyngor i bobl ifanc

Mae pobl ifanc yng Nghymru wedi gorfod gwneud newidiadau mawr i’w bywyd oherwydd coronafeirws.

Mae’n iawn i deimlo’n ofnus ac i boeni am y newidiadau hyn a sut y gallent effeithio ar dy sefyllfa dai.

Mae yna lawer o help a chefnogaeth ar gael o hyd – rydym wedi nodi manylion sefydliadau cenedlaethol a all dy helpu isod.

I weld y cyngor diweddaraf ar coronafeirws gan Lywodraeth Cymru cer at Llyw.Cymru

Os nad wyt ti’n teimlo’n ddiogel gartref, mae’n rhaid i ti gael help.

Ffonia Childline ar 0800 1111 neu ffonia 999 os wyt mewn pergyl uniongyrchol. Gall yr heddlu ddod i dy gartref o hyd.

Mae’n bwysig dy fod yn parhau i dalu dy rhent os yn bosib.

Os wyt yn ei chael yn anodd i dalu, cysyllta â dy landlord cyn gynted â phosib ac edrycha ar ein cyngor i weld pa help sydd ar gael i rhoi trefn ar dy arian.

Darganfod Mwy

 • Bydd dy gyngor lleol dal yn gallu dy helpu.
 • Yn ddibynnol ar dy sefyllfa, efallai bydd y cyngor yn gallu dy atal rhag dod yn ddigartref, neu, os bydd yn angenrheidiol, dod o hyd i rywle i ti aros a bod yn ddiogel.
 • Cysyllta gyda’r adran dai yn dy gyngor lleol cyn gynted â phosib a gofyn i wneud cais digartrefedd.
 • Os wyt yn ansicr o ba gyngor a ddylai dy helpu, fe allu di wirio yma.
 • Os yw’r cyngor yn dweud nad ydyn nhw’n gallu dy weld wyneb yn wyneb yna dylent allu cymryd dy gais dros y ffôn.
 • Os wyt ti’n syrffio soffa gall fod yn anodd i ti ddilyn y rheolau cadw pellter cymdeithasol ac aros gartref.
 • Er bod gennyt do uwch dy ben rwyt dal yn cael dy ystyried yn ddigartref a dylai’r cyngor lleol fod yn gallu dy helpu.
 • Cysyllta â’r cyngor a gofyn i wneud cais digartrefedd.
 • Os oes gen ti angen blaenoriaethol yna dylai’r cyngor ddarparu llety brys addas i ti er mwyn i ti aros yn ddiogel yn ystod y pandemig.
 • Mae nifer o bobl yn ei chael hi’n anodd ar hyn o bryd gan eu bod wedi colli eu swyddi neu mae eu hincwm wedi gostwng yn sylweddol oherwydd y pandemig. Efallai yr oeddet ar gontract dim oriau a / neu mae busnes dy gyflogwr wedi cau.
 • Paid a chladdu dy ben yn y tywod. Mae dal rhaid i ti dalu rhent yn ystod y pandemig. Os na, efallai y byddi yn cael dy ddadgrtrefu ar ôl iddo ddod i ben.
 • Os wyt yn cael problem i dalu, cysyllta gyda dy landlord cyn gynted â phosib.
 • Efallai y bydd dy landlord yn cydymdeimlo gyda dy sefyllfa ac efallai y bydd yn cytuno i daliadau hwyr neu i ostwng dy rhent am gyfnod.
 • Gwna’n siwr bod unrhyw gytundeb yr wyt yn gwneud â’r landlord yn cael ei ysgrifennu (mae neges destun neu ebost yn iawn).
 • Os wyt yn derbyn budd-daliadau, gwna’n siŵr dy fod yn cael popeth y mae gennyt hawl iddo. Os wyt yn derbyn credyd cynhwysol neu fudd-dal tai efallai y bydd modd i ti wneud cais am daliad disgresiwn at gostau tai i helpu gyda dy gostau.
 • Os nad wyt yn derbyn budd-daliadau efallai y bydd modd i ti wneud cais am gredyd cynhwysol a all gynnwys help tuag at dalu dy rhent.
 • Gellir gwirio yr hyn y mae modd i ti hawlio yma.
 • Os wyt ti eisiau gadael dy denantiaeth yn gynnar oherwydd coronfeirws (er enghraifft, rwyt yn fyfyriwr ac wedi gorfod dychwelyd gartref i fod gyda’r teulu), mae’n rhaid i ti wneud yn siŵr dy fod yn dod a’r denantiaeth i ben yn y ffordd gywir.
 • Rwyt dal yn gyfrifol am dalu dy rhent tra bod dy denantiaeth yn parhau, hyd yn oed os nad wyt yn byw yno.
 • Gwiria dy gytundeb tenantiaeth i weld a yw’n dweud unrhyw beth am dalu rhent pan nad ydych yn yr eiddio neu ddod â’r denantiaeth i ben yn gynnar.
 • Cysyllta gyda dy landlord cyn gynted â phosib i esbonio dy sefyllfa.
 • Dim ond os oes cymal torri neu os byddwch yn negodi diwedd cynnar i’r cytundeb gyda’r landlord y mae modd dod â thenantiaeth tymor penodol i ben yn gynnar.
 • Efallai y bydd dy landlord yn cydymdeimlo â dy gais i adael os yw’n deall dy rhesymau. Er enghraifft, os bu’n rhaid i ti symud ar frys oherwydd dy fod di neu aelod o’r teulu yn sâl neu angen cefnogaeth.
 • Os oes angen i ti gasglu dy eiddo o denantiaeth yr wyt yn barod wedi symud allan ohoni, edrycha ar y canllawiau hyn gan Lywodraeth Cymru yn gyntaf.

Gellir dod o hyd i fwy o wybodaeth am adael tenantiaeth yn gynnar yma.

 • Os oes cytundeb tenantiaeth gennyt yna ni all dy landlord ofyn i ti adael heb ddilyn y camau cywir i dy ddadgartrefu.
 • Mae’r camau yma’n dal i fod yn berthnasol yn ystod y pandemig.
 • Yn y rhan fwyaf o achosion, mae deddfau brys yn golyg bod gennych hawl i 6 mis o rybudd cyn y gall eich landlord wneud cais i’r llys i’ch dadgartrefu. Os ydych chi’n r
 • Mae’n anghyfreithlon i’ch landlord wneud i chi adael heb roi’r rhybudd amser cywir i chi neu gael gorchymyn llys
 • Mae hefyd yn anghyfreithlon i dy landlord i dy gloi allan o dy gartref.

Gellir dod o hyd i fwy o wybodaeth am ddadgartrefu anghyfreithlon yma.

 • Os yw aros gartref yn dy rhoi mewn perygl o gael dy gam-drin gan rywun arall yn dy gartref, mae help ar gael.
 • Nid yw cyfyngiadau symud yn dy atal rhag gadael y tŷ i gael help.
 • Os wyt mewn perygl uniongyrchol, ffonia 999.
 • Os wyt yn poeni y byddai siarad yn dy rhoi mewn mwy o berygl, mae modd defnyddio’r system Ateb Tawel. Pan fyddi di’n ffonio 999, bydd derbynnydd ffôn yn gofyn pa wasanaeth brys yr wyt eisiau. Os na elli siarad, dalia ar y llinell nes i ti glywed y neges “rydych chi drwodd i’r heddlu”. Yna dylet bwyso 55 – bydd dy alwad yn cael ei throsglwyddo i’r heddlu lleol fel argyfwng.
 • Os oes rhaid i ti adael oherwydd camdriniaeth neu fygythiadau cam-drin, cysyllta gyda dy gyngor lleol, dylent allu dy helpu i ddod o hyd i rywle i aros. Mae mwy am ba help sydd ar gael yma.
 • Os wyt ti’n teimlo dy fod yn cael dy gam-drin ac angen siarad â rhywun, mae yna sefydliadau ar agor – defnyddia’r teclyn chwilio isod.

Efallai y bod modd i ti gael budd-daliadau os:

 • wyt ti’n colli dy swydd
 • nad wyt ti’n gallu gweithio oherwydd salwch neu’n hunanynysu
 • yw dy cyflog yn gostwng.

Defnyddia gyfrifiannell budd-daliadau entitledto i weld beth alli di ei hawlio.

Os wyt ti o oedran gweithio efallai y bod modd i ti wneud cais am gredyd cynhwysol (CC). Gall CC gynnwys cais am help gyda dy gostau tai, gan gynnwys taliadau rhent. Fel arfer mae’n rhaid aros 5 wythnos cyn y taliad cyntaf ond efallai y bydd modd cael blaenswm CC o fewn ychydig ddyddiau os nad wyt ti’n gallu aros.

Mae ceisiadau am Gredyd Cynhwysol yn cael eu gwneud ar-lein. Unwaith eich bod wedi gwneud cais ar-lein, bydd Yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) yn gwneud apwyntiad i siarad â chi, naill ai dros y ffôn neu wyneb yn wyneb. Os oes gennych anabledd neu salwch sy’n effeithio ar eich gwaith, efallai y bydd angen asesiad meddygol mewn perthynas â’ch cais. Clicia yma i gael mwy o fanylion am sut i wneud cais.

I gael mwy o wybodaeth ar wneud cais am fudd-daliadau yn ystod y pandemig coronafeirws clicia yma.

Os wyt ti angen mwy o wybodaeth neu help gyda materion ariannol darllen ein tudalennau cyngor ariannol neu ewch i dudalen cymorth coronafirws y Gwasanaeth Cyngor Arian

Treth Cyngor

Efallai y byddi di’n gallu cael help neu eithriad rhag talu dy dreth gyngor. Mae hyn yn cynnwys pan:

 • dy fod ar incwm isel
 • bod pawb yn dy gartref yn fyfyrwyr llawn amser mewn prifysgol neu goleg
 • mae pawb yn dy gartref o dan 18 oed, neu
 • rwyt wedi gadael gofal ac o dan 25 oed.

Gellir dod o hyd i fwy o wybodaeth am y help sydd ar gael i dalu dy dreth cyngor yma.

Bwyd

Mae banciau bwyd yn darparu parseli bwyd i bobl mewn angen. Cysyllta gyda’r Trussell Trust i ddod o hyd i dy fanc bwyd agosaf ac yna cysyllta gyda nhw i weld beth sy’n cael ei gynnig yn dy ardal.

Biliau cartref eraill a threuliau hanfodol

Efallai bod modd i ti gael Taliad Cymorth Brys o’r Gronfa Cymorth Dewisol (CCD) i helpu i dalu costau hanfodol fel dewis olaf. Mae mwy o wybodaeth yma.

Os wyt ti’n fyfyriwr prifysgol ac yn cael trafferth gydag arian, cysyllta â dy Undeb Myfyrwyr NUS a gofynna am wneud cais i gronfa caledi prifysgol.

Mae rhai prifysgolion wedi sefydlu tudalennau cyllido torfol i godi arian ar gyfer myfyrwyr sydd angen cymorth ariannol yn ystod y pandemig. I gael mwy o wybodaeth am gymorth myfyrwyr cer at llyw.cymru.

Er nad eich bod yn gallu byw yn eich llety myfyrwyr oherwydd y coronafeirws, rydych yn atebol i dalu rhent. Cysylltwch gyda’ch landlord neu y darparwr llety i egluro eich sefyllfa. Yn dibynnu ar yr amgylchiadau, efallai fydd yn bosib cyraedd cytundeb i leihau eich rhent yn ystod cyfnod y pandemig neu cael rhyw fath o gytundeb arall. Os tydych ddim yn siwr o’r cytundeb mae’r landlord yn cynnig, mae’n bwysig i chi gael cyngor.

Os rydych efo problemau ariannol ac yn cael trafferth talu eich rhent, cysylltwch gyda’ch landlord neu asiant gosod cyn gynted a phosib. Os nad yw yn gallu helpu i newid cost y rhent, efallai fydd yn bosib i chi geisio cyllid gan Llywodraeth Cymru i gefnogi myfyrwyr sydd yn gwynebu trafferthion ariannol. Cysylltwch gyda’r Brifysgol neu’r undeb myfyrwyr am fwy o wybodaeth.

Eisiau sgwrsio?

Gwe-sgwrs

Sgwrsia gydag un o’n cynghorwyr gan ddefnyddio ein gwasanaeth negeseuon gwib

Llinell Gymorth

Ffonia ein llinell gymorth arbenigol o ran tai ar 08000 495 495

Gwasanaethau Cymorth Cenedlaethol

 • All

Action for Children

Anti Bullying Alliance

Careers Wales

ChildLine

Choose Well Wales

Citizens Advice Bureaux

Dyn Project

Gingerbread

Live Fear Free Helpline

Llamau Youth Homeless Helpline

Mencap

Mermaids

Mind InfoLine

Muslim Youth Helpline

National Debt Line

National Youth Advocacy Service (NYAS)

Runaway Helpline – Missing People Charity

Samaritans

Sanctuary

Stonewall Cymru

Turn 2 Us

Victim Support