Coronavirus (COVID-19)

Many people are worried about Coronavirus (COVID-19) and how this could affect their housing. Click here to find out what COVID-19 means for you.

Mae COVID-19 wedi newid y ffordd yr ydym i gyd yn byw ein bywydau.

Mae cyfyngiadau symud yn golygu ein bod i gyd yn gorfod aros yn ein cartrefi, ond beth sy’n digwydd os nad oes ganddoch rhywle i’w alw’n gartref?  Beth sy’n digwydd os ydych wedi bod yn cysgu ar sofa ffrind gan nad oes cartref ganddoch i fynd iddo?

Efallai eich bod yn byw mewn hostel neu dŷ wedi’i orboblogi gan nad oes unrhyw le arall ganddoch i fynd.

Ein neges yw, hyd yn oed os oes gennych do uwch eich pen, fe allech fod yn ddigartref – ac mae hynny mor berthnasol nawr ac y bydd pan ddaw’r cyfnygiadau symud i ben.

Nid yw llawer o bobl ifanc sy’n y sefyllfa hon yn sylweddoli eu bod yn ddigartref a’u bod yn profi’r hyn a elwir yn ‘ddigartrefedd cudd’.

Os ydych chi, neu rywun rydych chi’n ei adnabod, yn y sefyllfa yma, cysylltwch â Shelter Cymru heddiw.

Llinell Gymorth Cyngor Tai

Ffoniwch ein llinell gymorth arbenigol o ran tai neu siaradwch â Wyni, ein cynorthwyydd digidol a fydd yn eich helpu chi i ddod o hyd i’r cyngor sydd ei angen arnoch chi yn gyflym ar ein gwefan.

Nid yw byth yn rhy hwyr nac yn rhy gynnar i gael cymorth.

Sgwrsiwch ag un o’n cynghorwyr gan ddefnyddio ein gwasanaeth negeseuon gwib.

Ffoniwch ein llinell gymorth arbenigol o ran tai ar

08000 495 495

Os oes angen i chi siarad â rhywun, dewiswch eich ardal i wirio pryd mae ein cynghorwyr yn agos atoch chi.

+ Beth yw digartrefedd cudd?

Does dim rhaid i chi fod yn cysgu ar y stryd i fod yn ddigartref.

Hyd yn oed os oes gennych do uwch eich pen gallwch ddal i fod yn ddigartref. Efallai eich bod yn  cysgu ar soffa ffrind,  neu’n aros rhywle dros dro fel hostel, lloches nos neu wely a brecwast. Efallai eich bod yn byw mewn amodau gwael iawn neu rywle nad sy’n addas i chi na’ch teulu.

Os nad oes gennych le i alw’n gartref mae’n debygol eich bod yn profi ‘digartrefedd cudd’.

+ Beth yw arwyddion digartrefedd?

Gall rhywun rydych chi’n nabod fod yn profi, neu fod mewn perygl o brofi digartrefedd cudd. Mae sbardunau cyffredin yn cynnwys:

  • Tor-perthynas diweddar
  • Problemau teulonol
  • Colli swydd
  • Problemau iechyd corfforol neu feddyliol

Efallai bydd pobl sy’n ddigartref yn symud bob ychydig ddiwrnodau, er enghraiftt, o un ffrind i’r llall. Efallai eu bod yn gofyn am gymorth gydag arian neu’n defnyddio banc bwyd.

Mae’r rhai sy’n profi digartrefedd cudd yn fwy tebygol o fod mewn perygl o gael eu hecsbloetio. Er enghraifft, gallent gael eu targedu gan bobl sydd am roi pwysau arnynt i gyfnewid rhyw neu lafur di-dâl am do uwch eu pen.

Efallai y bydd rhai pobl yn troseddu yn y gobaith o gael eu cymryd i’r ddalfa.

+ Pwy sy’n wynebu’r risg?

Mae cysylltiad cryf rhwng digartrefedd a thlodi. Mae pobl ar incwm isel yn fwy tebygol o brofi pob math o ddigartrefedd.

Mae pobl ifanc sy’n gadael y system ofal, ynghyd â phobl sydd â phroblemau iechyd meddwl yn fwy tebygol o brofi digartrefedd cudd.

Ond nid ydym yn gwybod faint o bobl sy’n cael eu heffeithio gan ddigartrefedd cudd; nid oes unrhyw ystadegau. Mae union natur digartrefedd cudd yn mynnu ei bod yn amhosibl mesur maint y broblem yn iawn.

+ Beth allwch wneud os ydych yn tybio bod rhywun yn ddigartrefedd er nad ydynt yn sylweddoli hynny eu hun?

Siaradwch â nhw a dywedwch wrthynt am gael help cynghorydd cyn gynted ag y bod modd.

Efallai y gall cynghorydd eu helpu i ddod o hyd i lety addas a gall eu rhoi mewn cysylltiad â thîm digartrefedd y cyngor lleol.

Mae’n rhaid i’r cyngor roi help a chyngor i unrhyw un sy’n profi digartrefedd cudd ac efallai y bydd yn rhaid i’r cyngor ddarparu rhywle mwy addas iddynt aros wrth iddynt benderfynu pa gymorth arall y gallant ei roi.

+ Sut allwch ddod o hyd i help?

Mae Shelter Cymru yma i’ch helpu chi. Gallwch gysylltu â ni trwy:

Gallwch hefyd anfon neges at ein cynghorwyr ar unwaith rhwng 10am a 2pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener trwy agor y blwch sgwrsio yng nghornel chwith isaf y sgrin.

Mewn partneriaeth gyda

Font Resize