Mae COVID-19 wedi newid y ffordd yr ydym ni i gyd yn byw ein bywydau.

Mae’r pandemig wedi golygu ein bod ni i gyd yn gorfod aros gartref fwy nag arfer – ond beth sy’n digwydd os nad oes gennych chi le i chi’ch hun? Beth sy’n digwydd os ydych chi wedi bod yn cysgu ar soffa ffrind gan nad oes gennych chi gartref i fynd iddo?

Hyd yn oed os oes gennych chi do uwch eich pen, gallech chi fod yn ddigartref – ac mae hynny mor berthnasol nawr ag y bydd pan ddaw’r pandemig i ben.

Efallai eich bod chi’n byw mewn hostel neu dŷ gorlawn gan nad oes gennych chi unman arall i fynd.

Nid yw llawer o bobl ifanc sydd yn y sefyllfaoedd hyn yn sylweddoli eu bod yn ddigartref a’u bod mewn gwirionedd yn profi’r hyn a elwir yn ‘ddigartrefedd cudd’.

Os nad oes gennych chi unrhyw le i alw’n gartref neu os ydych chi’n pryderu eich bod chi, neu rywun yr ydych chi’n ei adnabod, mewn perygl o fod yn ddigartref, peidiwch ag aros cyn gofyn am help.

Cysylltwch â Shelter Cymru heddiw.

Llinell gymorth cyngor tai

Nid yw hi byth yn rhy hwyr nac yn rhy gynnar i gael help

Mewn partneriaeth â

Llamau

Ffoniwch ein llinell gymorth arbenigol o ran tai ar

08000 495 495

Sgwrsiwch ag un o’n cynghorwyr gan ddefnyddio
ein gwasanaeth negeseuon gwib

Dan 25 oed ac angen cyngor ar dai?

Mae ein hadran cyngor i bobl ifanc yn rhoi cyngor annibynnol, cyfredol, am ddim ar lawer o broblemau tai cyffredin, gan gynnwys bod yn hwyr yn talu eich rhent, rheoli eich arian neu sefydlu eich cartref cyntaf.

Yr help yr ydym ni’n ei ddarparu

Does dim rhaid i chi fod yn cysgu ar y stryd i fod yn ddigartref.

Hyd yn oed os oes gennych do uwch eich pen gallwch ddal i fod yn ddigartref. Efallai eich bod yn cysgu ar soffa ffrind, neu’n aros rhywle dros dro fel hostel, lloches nos neu wely a brecwast. Efallai eich bod yn byw mewn amodau gwael iawn neu rywle nad sy’n addas i chi na’ch teulu.

Os nad oes gennych le i alw’n gartref mae’n debygol eich bod yn profi ‘digartrefedd cudd’.

Gall rhywun rydych chi’n nabod fod yn profi, neu fod mewn perygl o brofi digartrefedd cudd. Mae sbardunau cyffredin yn cynnwys:

  • Tor-perthynas diweddar
    Problemau teulonol
    Colli swydd
    Problemau iechyd corfforol neu feddyliol

Efallai bydd pobl sy’n ddigartref yn symud bob ychydig ddiwrnodau, er enghraiftt, o un ffrind i’r llall. Efallai eu bod yn gofyn am gymorth gydag arian neu’n defnyddio banc bwyd.

Mae’r rhai sy’n profi digartrefedd cudd yn fwy tebygol o fod mewn perygl o gael eu hecsbloetio. Er enghraifft, gallent gael eu targedu gan bobl sydd am roi pwysau arnynt i gyfnewid rhyw neu lafur di-dâl am do uwch eu pen.

Efallai y bydd rhai pobl yn troseddu yn y gobaith o gael eu cymryd i’r ddalfa.

Mae cysylltiad cryf rhwng digartrefedd a thlodi. Mae pobl ar incwm isel yn fwy tebygol o brofi pob math o ddigartrefedd.

Mae pobl ifanc sy’n gadael y system ofal, ynghyd â phobl sydd â phroblemau iechyd meddwl yn fwy tebygol o brofi digartrefedd cudd.

Ond nid ydym yn gwybod faint o bobl sy’n cael eu heffeithio gan ddigartrefedd cudd; nid oes unrhyw ystadegau. Mae union natur digartrefedd cudd yn mynnu ei bod yn amhosibl mesur maint y broblem yn iawn.

Siaradwch â nhw a dywedwch wrthynt am gael help cynghorydd cyn gynted ag y bod modd.

Efallai y gall cynghorydd eu helpu i ddod o hyd i lety addas a gall eu rhoi mewn cysylltiad â thîm digartrefedd y cyngor lleol.

Mae’n rhaid i’r cyngor roi help a chyngor i unrhyw un sy’n profi digartrefedd cudd ac efallai y bydd yn rhaid i’r cyngor ddarparu rhywle mwy addas iddynt aros wrth iddynt benderfynu pa gymorth arall y gallant ei roi.

Mae Shelter Cymru yma i’ch helpu chi. Gallwch gysylltu â ni trwy:

Gallwch hefyd anfon neges at ein cynghorwyr ar unwaith rhwng 10am a 2pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener trwy agor y blwch sgwrsio yng nghornel chwith isaf y sgrin.

Shelter Cymru yw elusen pobl a chartrefi Cymru.

Rydym ni’n gweithio ar ran pobl sydd angen cartref drwy roi cyngor arbenigol, annibynnol am ddim ar dai ac rydym yn ymgyrchu i oresgyn y rhwystrau sy’n atal pobl yng Nghymru rhag cael cartref da a diogel.

Os ydych chi’n poeni am berson ifanc neu angen cyngor, defnyddiwch y botymau cyswllt uchod i gysylltu heddiw.