Rhowch gyfraniad rheolaidd

Gallai rhoi £10 y mis ateb 12 galwad brys i’n llinell gymorth bod blwyddyn

Rhowch un cyfraniad sengl

Gallai £20 dalu am sesiwn gynghori wyneb-yn-wyneb, gan helpu teulu i aros yn eu cartref

Rhowch Nadolig yma

Yn ôl ein hymchwil, mae hyd at 90,000 o bobl yng Nghymru yn byw mewn ofn y gallant golli eu cartref yn y misoedd sydd i ddod.

Mae’r argyfwng iechyd cyhoeddus wedi cyd-daro’n uniongyrchol ag argyfwng tai cenedlaethol. Nawr, yn fwy nag erioed, mae pobl yn poeni am eu swyddi, diogelu eu teuluoedd a cholli eu lloches – eu cartref.

Yn anffodus, ni fydd y problemau hyn yn diflannu pan gaiff y cyfyngiadau eu llacio. Mewn gwirionedd, mae’r gwrthwyneb yn wir. Bydd mwy o bobl yn cael eu troi allan i lety dros dro, yn gorfod aros gyda ffrindiau neu deulu, neu’n cysgu ar y strydoedd o ganlyniad i galedi ariannol na ellir ei osgoi.

Nid oes rhaid i bethau fod fel hyn.

Cyfrannwch arian i Shelter Cymru y Nadolig hwn ac ymunwch â’r frwydr yn erbyn digartrefedd yng Nghymru.

Cyfrannwch nawr neu tecstiwch CARTREF i 70480 i roi £10

*Mae neges destun yn costio £10 ynghyd â chost un neges cyfradd safonol  a byddwch yn dewis clywed mwy am ein gwaith a chodi arian dros y ffôn a SMS. Os hoffech chi roi £10 ond nad ydych am dderbyn cyfathrebiadau marchnata, anfonwch neges destun  HOMENOINFO i  70480

Ein gweledigaeth

Shelter Cymru yw elusen Pobl a Thai Cymru.

Credwn ni bod gan bawb yng Nghymru yr hawl i gartref gweddus a diogel.

How your money is spent

For every £1 you donate, we spend 93p on helping people who are struggling with bad housing and homelessness.

  • 93.5% spent on helping people*
  • 6.5% spent on raising the next £1

*through frontline services, campaigning, training and education.