CARTREF YW POPETH. BRWYDRWCH DROSTO

Ymunwch â’r frwydr i helpu pobl fel Owain

Mae un mewn tri ohonom wedi cael ein heffeithio gan yrargyfwngtai yng Nghymru

Mae teuluoedd yn cael eu gorfodi i ddewis rhwng talu am rhent neu forgais a phrynu bwyd. Mae nifer yn byw mewn cartrefi sy’n llawn lleithder, llwydni ac sydd angen atgyweiriadau. Mae angen gweithredu brys.

Ymunwch â ni a helpwch i sicrhau bod gan bawb yng Nghymru yr hawl i gartref diogel drwy gyfrannu heddiw. Helpwch ni i gadw ein gwasanaethau cyngor a chefnogaeth ar agor i bawb sydd ein hangen.

Dros bob plentyn â gwaith cartref sydd heb gartref. Dros bob mam sy’n symud o soffa i soffa. Dros bob aelwyd sy’n dewis rhwng rhent a bwyd. Dros bob pensiynwr sy’n byw gyda llwydni peryglus. Dros bob tenant sy’n cael ei orfodi i gael rhyw yn lle rhent. Dros bob person sy’n cael ei daflu allan am ddod allan.

Dydyn ni byth yn rhoi’r ffidil yn y to.

Byddwn ni bob amser yn brwydro dros gartref, a thros bawb sydd heb un. Ond allwn ni ddim gwneud hyn hebddoch chi.

Ymunwch â’r frwydr i helpu pobl fel Owain

Mae Owain yn 24 oed a wedi dioddef gyda’i iechyd meddwl dros y saith mlynedd ddiwethaf. Gadawodd yr ysgol yn Ne Cymru cyn sefyll ei arholiadau lefel A o ganlyniad i’w salwch a gwnaeth gwrs mynediad llynedd er mwyn cael mynd i’r brifysgol.

Ym mis Hydref 2020 aeth i Brifysgol Bryste i gychwyn ar ei astudiaethau. Yn fuan ar ôl cyrraedd yno dechreuodd ei iechyd meddwl ddirywio, yn rhannol oherwydd y pandemig, y cyfnod clo a gorfod byw gyda dieithriaid llwyr. Profodd waeledd nerfol llwyr gan benderfynu dychwelyd i Dde Cymru er mwyn gwella. Yn anffodus, methodd â dod o hyd i unrhywle i fyw gan gael ei orfodi i aros dros dro gyda ffrind.

Doedd hyn ddim yn sefyllfa berffaith o bell ffordd – roedd yn byw yng nghartref teuluol ei ffrind gyda rhieni a brawd a chwaer ei ffrind. Yr unig le ar gael i Owain i gysgu oedd y soffa.

Gan nad oedd yn gyflogedig, doedd e ddim yn gallu fforddio sefydlu tenantiaeth preifat. Ac er ei fod ar y restr aros am gartref cymdeithasol yn ei ardal leol, mae’n fater o orfod aros yn hir iawn i rywun yn sefyllfa Owain. Ar ben hyn, sylweddolodd nad oedd gan y rhan fwyaf o landlordiaid preifat ddiddordeb mewn rhywun oedd yn derbyn budd-dal tai. O ganlyniad i’w ddewisiadau prin, bu’n rhaid iddo barhau i gysgu ar y soffa am bum mis.

Penderfynodd y byddai’n rhaid iddo gael swydd er gwaetha’i orbryder, er mwyn dod o hyd i rywle i fyw. Llwyddodd i gael swydd fel cynorthwy-ydd dysgu mewn ysgol leol a llwyddodd i gael lle i fyw – ystafell sengl, fel lojar, gyda landlord preifat.

Mae Owain bellach yn cael cymorth gan Shelter Cymru ar ôl i wasanaethau ieuenctid lleol ei roi mewn cysylltiad â ni.

Quotation-64x47

Mae fy mab yn cael help gan un o’ch cynghorwyr chi, sy’n dal ati gyda’i achos gymaint ag y gall hi. Mae e wedi cael ei dderbyn ar gyfer cartref parhaol erbyn hyn. Heb arbenigedd proffesiynol eich cydweithiwr, byddai fy mab wedi cael ei anwybyddu.

-Adborth gan rywun sydd wedi defnyddio ein gwasanaethau

Allwn ni ddim gwneud hyn heboch chi

Mae’r frwydr dros gartref yn dechrau yma, ond mae angen eich help chi arnom ni.

Brwydro Dros Gartref

Rydym ni’n bodoli i amddiffyn yr hawl i gartref diogel, oherwydd cartref yw popeth. Mae’r frwydr i roi diwedd ar yr argyfwng tai yn dechrau yma.

Sut rydym ni’n helpu

Does dim rhaid i neb wynebu tai gwael neu ddigartrefedd ar ei ben ei hun. Y llynedd fe helpon ni 16,547 o bobl, yn cynnwys 5,525 o blant.

16,547

o bobl trwy ein gwasanaethau cyngor
a chymorth

418, 950

o ymweliadau unigryw i’n gwasanaeth Cyngor Ar-lein

62%

of households we helped were facing or experiencing homelessness

Sut rydym ni’n gwario’ch rhoddion

Allem ni ddim gwneud hyn heboch chi.

For every £1 we receive, we spend 93p on the fight for home

  • Mae 93c yn cael ei wario’n uniongyrchol ar helpu pobl*
  • 7c spent on raising the next £1
  • 93% helping people*
  • 7% fundraising

*drwy wasanaethau rheng flaen, ymgyrchu, hyfforddiant ac addysg.

Ffyrdd eraill o roi

Codi arian i Shelter Cymru

Gadael rhodd yn eich ewyllys

Rhoi drwy ymddiriedolaeth neu sefydliad

Dod yn Bartner Corfforaethol

Gwirfoddoli

Tecstiwch CARTREF i 70480 i roi £10 (Mae neges destun yn costio £10 ynghyd a chost un neges cyfradd safonol)

Angen help gyda’ch rhodd?