Rydym yn ymgyrchu i godi ymwybyddiaeth o ffynhonnell bwysig o arian i helpu pobl sy’n cael trafferth talu rhent.

Mae’r arian yn cael ei roi bob blwyddyn i gynghorau Cymru gan Lywodraeth y DU. Y cynghorau sy’n penderfynu rhoi’r arian i’r bobl sydd ei angen.

Ond os nad yw’r arian wedi cael ei wario erbyn diwedd mis Mawrth, mae Llywodraeth y DU yn ei gymryd nôl – ac yn rhoi llai i Gymru y flwyddyn ganlynol.

Mae’r arian, a elwir yn Daliadau Tai yn ôl Disgresiwn (DHP), i fod i helpu pobl sy’n methu fforddio talu eu rhent. Gall eich cyngor roi taliad DHP i chi, er enghraifft, os ydych wedi cael eich effeithio gan y dreth ystafell wely neu’r cap ar fudd-daliadau.

I filoedd o bobl yng Nghymru, taliadau DHP yw’r unig beth gall eu hatal rhag digartrefedd.

Dysgwch fwy am DHP a sut i wneud cais

Ychwanegwch eich enw fel cefnogwr i helpu i roi diwedd ar ddigartrefedd

Ni fyddwn byth yn rhyddhau eich manylion personol i unrhyw sefydliad y tu allan i Shelter Cymru ar gyfer dibenion bostio neu farchnata. Drwy lenwi’r ffurflen hon rydych yn cytuno i ni gysylltu â chi drwy e-bost gyda diweddariadau ar hyn, a’n hymgyrchoedd eraill yn ymwneud â thai a digartrefedd.