Ein heffaith

Rydym ni’n helpu miloedd o bobl bob blwyddyn ledled Cymru sy’n cael eu heffeithio gan yr argyfwng tai drwy gynnig cyngor cyfrinachol ac annibynnol ar dai yn rhad ac am ddim ac yn ymgyrchu i fynd i’r afael ag achosion sylfaenol yr argyfwng tai.

Dros y blynyddoedd diwethaf, rydym ni wedi helpu 16,547 o bobl gyda’n cyngor a’n gwasanaethau cymorth. Roedden nhw’n bobl yn byw ym mhob awdurdod lleol yng Nghymru, ac yn cynnwys pob math o ddeiliadaeth tai.

  • roedd 62% o’r aelwydydd a gafodd gymorth yn wynebu digartrefedd neu’n ddigartref ar y pryd
  • roedd gan 5,457 o’r aelwydydd a gafodd gymorth blant dibynnol
  • roedd 16% o’r bobl a gafodd gymorth yn 16-24 oed
  • roedd gan dros hanner y bobl i ni eu helpu gyflwr iechyd meddwl, anabledd neu broblem symudedd

O’r rhai a oedd ddim yn ddigartref neu ddim yn wynebu digartrefedd, y problemau mwyaf cyffredin oedd angen ein helpu ni oedd:

  • Cyngor ar ddyled ac arian
  • Diffyg atgyweirio
  • Anghydfod gyda landlord ac ynghylch tenantiaeth
  • Ôl-ddyledion rhent

Buom ni’n ymgyrchu i wella sut mae cyrff cyhoeddus yn ymateb i aflonyddu a throi allan yn anghyfreithlon yn dilyn cynnydd o 79% yn nifer yr achosion o droi allan yn anghyfreithlon ac aflonyddu yn ein gwaith achos.

Fe wnaethom ni wella hawliau pobl sy’n rhentu’n breifat yng Nghymru drwy fod yn gyfrannwr arbenigol mewn achos yn y Llys Apêl, Jarvis vs Evans. Fe wnaeth dyfarniad y llys sicrhau newid sylweddol i rentwyr yng Nghymru, gan olygu na all landlordiaid nawr droi tenantiaid allan os nad ydyn nhw wedi cofrestru gyda’r awdurdodau perthnasol.

Darllenwch am ein strategaeth ar gyfer y pedair blynedd nesaf yma

Mae fy mab yn cael help gan un o’ch cynghorwyr chi, sy’n dal ati gyda’i achos gymaint ag y gall hi. Mae e wedi cael ei dderbyn ar gyfer cartref parhaol erbyn hyn. Heb arbenigedd proffesiynol eich cydweithiwr, byddai fy mab wedi cael ei anwybyddu.

– Adborth gan rywun sydd wedi defnyddio ein gwasanaethau