Finance stress
Cyfrannu yn fisol
Gallai £10 y mis ein helpu i ateb chwe galwad frys bob blwyddyn i’n llinell gymorth, yn aml y man cyswllt cyntaf i bobl sydd angen cartref.
Cyfrannu unwaith
Gallai £25 ddarparu sesiwn gynghori un wrth un, gan roi’r gefnogaeth sydd ei angen i rywun i ddod o hyd i, a chadw, cartref.

Helpwch ni i fod uno pan mae’n cyfrif fwyaf

Cartref yw popeth. Ond beth os nad oes gennych chi un?

Ar hyn o bryd mae 11,721 o bobl yng Nghymru* – gan gynnwys 3,180 o blant – sydd eisoes yn ddigartref. Wrth i’r argyfwng costau byw orfodi pobl i wneud penderfyniadau ariannol anodd, mae llawer mwy o aelwydydd mewn perygl. Mae dewis a ydych am dalu eich rhent/morgais, gwresogi eich cartref neu roi bwyd ar y bwrdd yn ddewisiadau na ddylai unrhyw deulu orfod eu gwneud.

Heddiw, i filoedd o bobl, dyma realiti.

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, gwnaethom helpu 22,513 o bobl sydd angen mewn tai. Mae hynny’n 1 o bob 139 o bobl yng Nghymru. Mae nifer y galwadau i’n llinell gymorth wedi codi’n aruthrol. Mae ein cynghorwyr dyled yn helpu cleientiaid sy’n cael trafferth ymdopi â’u sefyllfa ariannol, gan eu rhoi mewn perygl o golli eu cartref. Mae ein gweithwyr achos cyfraith tai yn cefnogi pobl sy’n byw mewn cartrefi o ansawdd gwael na allant prin eu fforddio; cartrefi sy’n llawn lleithder, llwydni a diffyg atgyweirio. Mae ein tudalennau cyngor ar-lein yn cael eu gweld gannoedd o filoedd o weithiau bob blwyddyn, wrth i bobl chwilio am ffyrdd o ddod o hyd i help.

Mae pobl ein hangen ni mwy nag erioed.

Ar ben yr argyfwng economaidd hwn, mae’r argyfwng tai yn effeithio ar 1 o bob 3 o bobl yng Nghymru. Mae hon yn sefyllfa amhosibl i bobl ei rheoli ar eu pen eu hunain, ond gyda’n cymorth ni, ni fydd neb yn wynebu digartrefedd na thai anniogel ar eu pen eu hunain.

Cartref yw popeth. Helpwch i’w warchod. 

Os gwelwch yn dda, gwnewch gyfraniad heddiw, er mwyn i ni allu sefyll wrth ymyl pobl pan mae’n cyfrif fwyaf. Gyda’ch cymorth chi, gallwn gefnogi mwy o bobl i ddod o hyd i gartref a’i gadw.

*Yn seiliedig ar y data digartrefedd diweddaraf a ryddhawyd gan Lywodraeth Cymru ar adeg cyhoeddi.*

Helpwch ni i fod uno pan mae’n cyfrif fwyaf

Cartref yw popeth. Ond beth os nad oes gennych chi un?

Ar hyn o bryd mae 11,721 o bobl yng Nghymru* – gan gynnwys 3,180 o blant – sydd eisoes yn ddigartref. Wrth i’r argyfwng costau byw orfodi pobl i wneud penderfyniadau ariannol anodd, mae llawer mwy o aelwydydd mewn perygl. Mae dewis a ydych am dalu eich rhent/morgais, gwresogi eich cartref neu roi bwyd ar y bwrdd yn ddewisiadau na ddylai unrhyw deulu orfod eu gwneud.

Heddiw, i filoedd o bobl, dyma realiti.

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, gwnaethom helpu 22,513 o bobl sydd angen mewn tai. Mae hynny’n 1 o bob 139 o bobl yng Nghymru. Mae nifer y galwadau i’n llinell gymorth wedi codi’n aruthrol. Mae ein cynghorwyr dyled yn helpu cleientiaid sy’n cael trafferth ymdopi â’u sefyllfa ariannol, gan eu rhoi mewn perygl o golli eu cartref. Mae ein gweithwyr achos cyfraith tai yn cefnogi pobl sy’n byw mewn cartrefi o ansawdd gwael na allant prin eu fforddio; cartrefi sy’n llawn lleithder, llwydni a diffyg atgyweirio. Mae ein tudalennau cyngor ar-lein yn cael eu gweld gannoedd o filoedd o weithiau bob blwyddyn, wrth i bobl chwilio am ffyrdd o ddod o hyd i help.

Rydym yn gaeth mewn un ystafell a dwi’n ei chael hi’n anodd ymdopi o ddydd i ddydd. Mae’n cael effaith ar y plant achos does ganddyn nhw ddim lle iddyn nhw eu hunain – dim gofod personol, neu hyd yn oed le i chwarae. Dydyn nhw ddim yn gallu cael ffrindiau draw.” 

Darllen mwy am stori Tracy

Mae Tracy yn fam sengl anabl i bedwar o blant. Bu’n rhaid i’r teulu adael eu cartref pan benderfynodd eu landlord werthu’r eiddo. Ond, fel llawer o bobl, mae pris presennol rhent wedi gwneud dod o hyd i gartref parhaol, fforddiadwy yn eithriadol o anodd. Er bod ganddynt le dros dro i aros, mae’r llety yn fach a mae’r teulu wedi cael eu gorfodi i roi i fyny llawer o’u heiddo oherwydd diffyg lle. Ar ben hyn, mae gan ddau o blant Tracy anghenion cymhleth, gan wneud y symudiad hyd yn oed yn fwy anodd i ddelio gydag ef. Mae Shelter Cymru wedi bod yn
achubiaeth i deulu Tracy ac wedi bod yn gefn iddi hi drwy roi help, cyngor a chefnogaeth. Gyda’n gilydd, rydym yn chwilio am y ‘cartref am byth’ sydd ei angen arni hi a’i phlant. A fyddwn ni ddim yn rhoi’r gorau i hyn. Does dim rhaid i bethau fod fel hyn. Mae llawer iawn o’n hamser yn cael ei dreulio yn atal digartrefedd rhag digwydd yn y lle cyntaf, drwy roi’r cyngor a’r gefnogaeth sydd eu hangen ar bobl i gadw eu hafan ddiogel – eu cartref.

Mae pobl ein hangen ni mwy nag erioed.

Ar ben yr argyfwng economaidd hwn, mae’r argyfwng tai yn effeithio ar 1 o bob 3 o bobl yng Nghymru. Mae hon yn sefyllfa amhosibl i bobl ei rheoli ar eu pen eu hunain, ond gyda’n cymorth ni, ni fydd neb yn wynebu digartrefedd na thai anniogel ar eu pen eu hunain.

Cartref yw popeth. Helpwch i’w warchod. 

Os gwelwch yn dda, gwnewch gyfraniad heddiw, er mwyn i ni allu sefyll wrth ymyl pobl pan mae’n cyfrif fwyaf. Gyda’ch cymorth chi, gallwn gefnogi mwy o bobl i ddod o hyd i gartref a’i gadw.

BRWYDRO DROS GARTREF

Rydym yn bodoli i amddiffyn yr hawl i gartref diogel, oherwydd cartref yw popeth.

Sut rydych chi’n llywio’r frwydr dros gartref

Allwn ni ddim gwneud hyn hebddoch chi. Am bob £1 rydych yn cyfrannu:

  • mae 89c yn cael ei wario yn uniongyrchol ar helpu pobl drwy gyngor, cefnogaeth ac ymgyrchu

  • mae 11c yn cael ei wario ar godi arian

Er mwyn dysgu mwy am y ffordd rydym wedi helpu, ewch i’n tudalen ar effaith yma.