Finance stress
Cyfrannu yn fisol
Gallai £10 y mis ein helpu i ateb chwe galwad frys bob blwyddyn i’n llinell gymorth, yn aml y man cyswllt cyntaf i bobl sydd angen cartref.
Cyfrannu unwaith
Gallai £25 ddarparu sesiwn gynghori un wrth un, gan roi’r gefnogaeth sydd ei angen i rywun i ddod o hyd i, a chadw, cartref.

Bydd bron i 3500 o blant* yng nghymru yn deffro yn ddigartref y gaeaf hwn

Gyda miloedd o bobl ar drothwy tlodi a dim arwydd o’r argyfwng costau byw yn dod i ben, mae digartrefedd yn realiti y mae llawer o deuluoedd yn ei wynebu y gaeaf hwn. Gall bywyd tra’n aros am gartref sefydlog fod yn anodd ar unrhyw adeg o’r flwyddyn, ond dychmygwch sut brofiad yw byw mewn lle gwely a brecwast neu westy i blentyn…

  • Efallai bod eu hystafell yn gyfyng a bydd llawer o blant yn deffro mewn gwely dieithr, a wedi’i rannu gyda brodyr a chwiorydd neu rieni.
  • Mewn hosteli gydag ystafelloedd a cheginau wedi’u rhannu, bydd hyd at ddeg teulu yn ceisio rhoi cawod a brecwast i’w plant yn y bore.
  • Mae ystafell mewn gwesty yn annhebygol o fod â chyfleusterau i storio neu goginio bwyd – dim hyd yn oed oergell i gadw llaeth ar gyfer grawnfwyd.
  • Bydd sŵn y trigolion eraill yn gyson.

Dyma fydd y realiti i ormod o blant.

Does dim rhaid i bethau fod fel hyn.

Mae llawer iawn o’n hamser yn cael ei dreulio yn atal digartrefedd rhag digwydd yn y lle cyntaf, drwy roi’r cyngor a’r gefnogaeth sydd eu hangen
ar bobl i gadw eu hafan ddiogel – eu cartref. Mae Shelter Cymru yn helpu 18,000 o bobl y flwyddyn sydd naill ai’n profi digartrefedd neu mewn perygl o fod yn ddigartref. Mae ein cyngor, eiriolaeth a chymorth annibynnol yn rhad ac am ddim ac ar gael i unrhyw un yng Nghymru sydd ei angen.

Nid ydym byth yn rhoi’r gorau iddi.

Ond rydyn ni’n brwydro yn erbyn argyfwng tai, ac rydym angen eich help chi i fod yno i bobl sy’n cael eu heffeithio ganddo.

Mae eich rhodd, waeth beth fo’r maint, yn golygu y gallwn fod yno i deuluoedd pan fyddant ein hangen fwyaf, gan helpu pobl fel Tracy i ddod o hyd i le parhaol i’w alw’n gartref. Cartref yw popeth. Helpwch ni i’w amddiffyn.

Oddi wrth bob plentyn sydd â gwaith cartref, ond heb gartref – DIOLCH.

*Yn seiliedig ar y data digartrefedd diweddaraf a ryddhawyd gan Lywodraeth Cymru ar adeg cyhoeddi.*

Bydd bron i 3500 o blant* yng nghymru yn deffro yn ddigartref y gaeaf hwn

Gyda miloedd o bobl ar drothwy tlodi a dim arwydd o’r argyfwng costau byw yn dod i ben, mae digartrefedd yn realiti y mae llawer o deuluoedd yn ei wynebu y gaeaf hwn. Gall bywyd tra’n aros am gartref sefydlog fod yn anodd ar unrhyw adeg o’r flwyddyn, ond dychmygwch sut brofiad yw byw mewn lle gwely a brecwast neu westy i blentyn…

  • Efallai bod eu hystafell yn gyfyng a bydd llawer o blant yn deffro mewn gwely dieithr, a wedi’i rannu gyda brodyr a chwiorydd neu rieni.
  • Mewn hosteli gydag ystafelloedd a cheginau wedi’u rhannu, bydd hyd at ddeg teulu yn ceisio rhoi cawod a brecwast i’w plant yn y bore.
  • Mae ystafell mewn gwesty yn annhebygol o fod â chyfleusterau i storio neu goginio bwyd – dim hyd yn oed oergell i gadw llaeth ar gyfer grawnfwyd.
  • Bydd sŵn y trigolion eraill yn gyson.

Dyma fydd y realiti i ormod o blant.

Rydym yn gaeth mewn un ystafell a dwi’n ei chael hi’n anodd ymdopi o ddydd i ddydd. Mae’n cael effaith ar y plant achos does ganddyn nhw ddim lle iddyn nhw eu hunain – dim gofod personol, neu hyd yn oed le i chwarae. Dydyn nhw ddim yn gallu cael ffrindiau draw.” 

Darllen mwy am stori Tracy

Mae Tracy yn fam sengl anabl i bedwar o blant. Bu’n rhaid i’r teulu adael eu cartref pan benderfynodd eu landlord werthu’r eiddo. Ond, fel llawer o bobl, mae pris presennol rhent wedi gwneud dod o hyd i gartref parhaol, fforddiadwy yn eithriadol o anodd. Er bod ganddynt le dros dro i aros, mae’r llety yn fach a mae’r teulu wedi cael eu gorfodi i roi i fyny llawer o’u heiddo oherwydd diffyg lle. Ar ben hyn, mae gan ddau o blant Tracy anghenion cymhleth, gan wneud y symudiad hyd yn oed yn fwy anodd i ddelio gydag ef. Mae Shelter Cymru wedi bod yn
achubiaeth i deulu Tracy ac wedi bod yn gefn iddi hi drwy roi help, cyngor a chefnogaeth. Gyda’n gilydd, rydym yn chwilio am y ‘cartref am byth’ sydd ei angen arni hi a’i phlant. A fyddwn ni ddim yn rhoi’r gorau i hyn. Does dim rhaid i bethau fod fel hyn. Mae llawer iawn o’n hamser yn cael ei dreulio yn atal digartrefedd rhag digwydd yn y lle cyntaf, drwy roi’r cyngor a’r gefnogaeth sydd eu hangen ar bobl i gadw eu hafan ddiogel – eu cartref.

Does dim rhaid i bethau fod fel hyn.

Mae llawer iawn o’n hamser yn cael ei dreulio yn atal digartrefedd rhag digwydd yn y lle cyntaf, drwy roi’r cyngor a’r gefnogaeth sydd eu hangen
ar bobl i gadw eu hafan ddiogel – eu cartref. Mae Shelter Cymru yn helpu 18,000 o bobl y flwyddyn sydd naill ai’n profi digartrefedd neu mewn perygl o fod yn ddigartref. Mae ein cyngor, eiriolaeth a chymorth annibynnol yn rhad ac am ddim ac ar gael i unrhyw un yng Nghymru sydd ei angen.

Nid ydym byth yn rhoi’r gorau iddi.

Ond rydyn ni’n brwydro yn erbyn argyfwng tai, ac rydym angen eich help chi i fod yno i bobl sy’n cael eu heffeithio ganddo.

Mae eich rhodd, waeth beth fo’r maint, yn golygu y gallwn fod yno i deuluoedd pan fyddant ein hangen fwyaf, gan helpu pobl fel Tracy i ddod o hyd i le parhaol i’w alw’n gartref. Cartref yw popeth. Helpwch ni i’w amddiffyn.

Oddi wrth bob plentyn sydd â gwaith cartref, ond heb gartref – DIOLCH.

*Yn seiliedig ar y data digartrefedd diweddaraf a ryddhawyd gan Lywodraeth Cymru ar adeg cyhoeddi.*

BRWYDRO DROS GARTREF

Rydym yn bodoli i amddiffyn yr hawl i gartref diogel, oherwydd cartref yw popeth.

Sut rydych chi’n llywio’r frwydr dros gartref

Allwn ni ddim gwneud hyn hebddoch chi. Am bob £1 rydych yn cyfrannu:

  • mae 93c yn cael ei wario yn uniongyrchol ar helpu pobl drwy gyngor, cefnogaeth ac ymgyrchu

  • mae 7c yn cael ei wario ar godi arian

Er mwyn dysgu mwy am y ffordd rydym wedi helpu, ewch i’n tudalen ar effaith yma.