Dewch yn ymchwilydd cymheiriaid gyda Shelter Cymru

Rôl ymchwilydd cymheiriaid yw siarad â phobl sydd wedi mynd trwy brofiadau tebyg iddynt neu sydd yn mynd trwy brofiadau tebyg iddynt. Mae’n rhoi cyfle i bobl gael clywed eu straeon a siarad am bethau gyda rhywun sy’n gallu deall yn iawn. Mae ymchwilwyr cymheiriaid gyda Shelter Cymru yn cael cyfle i gyfrannu at ymchwil sy’n tynnu sylw at y materion y mae pobl mewn angen tai yn eu hwynebu. Gallai hyn yn ei dro arwain at newidiadau cadarnhaol mewn gwasanaethau i bobl ddigartref ac yn y sector tai.

Rydym am recriwtio ymchwilwyr cymheiriaid sydd â phrofiad o:

  • Gwneud cais am dai cymdeithasol gyda’u Awdurdod Lleol neu Gymdeithasau Tai
  • Digartrefedd / cael eich bygwth â digartrefedd
  • Byw mewn hosteli, llety dros dro neu lety â chymorth

peer research shelter cymru

Os ydych chi am ddod yn ymchwilydd cymheiriaid gyda Shelter Cymru, cysylltwch â:

Danielle Williams yn: [email protected] neu 07920752468

Edrychwch ar y Cwestiynau Cyffredin isod am fwy o wybodaeth.

Cwestiynau Cyffredin

A yw’n waith â thâl?

Ydy, mae ymchwilwyr cymheiriaid gyda Shelter Cymru yn cael eu talu £ 9.56 yr awr am yr holl waith maen nhw’n ei wneud gan gynnwys amser teithio. Maen nhw hefyd yn cael costau teithio.

Beth yw’r oriau?

Gall yr oriau amrywio ac maent yn gyfyngedig, nid yw’n waith rheolaidd. Fel arfer, cwpl o oriau bob tro maen nhw’n mynd i siarad â rhywun neu grŵp o bobl.

A oes angen unrhyw brofiad neu gymwysterau arnaf?

Na, nid oes angen i chi feddu ar unrhyw brofiad mewn ymchwil nac unrhyw fath o gymwysterau ffurfiol.

A fyddaf yn derbyn hyfforddiant a chefnogaeth?

Byddwch. Mae’r holl ymchwilwyr cymheiriaid yn cael eu hyfforddi ar sut i wneud yr ymchwil ac yn cael eu cefnogi gan aelod o staff.  Mae ymchwilwyr cymheiriaid bob amser yn gweithio ochr yn ochr ag aelod o staff pan fyddant yn cynnal cyfarfodydd ymchwil.

Sut mae gwneud cais?

Os ydych chi’n credu y gallai hyn fod yn rhywbeth yr hoffech chi ei wneud, cysylltwch â:

Danielle Williams yn: [email protected] neu 07920752468