Helpy I greu Cymru lle mae gan bawb gartref

Rydym yn wynebu argyfwng tai. Mae’n effeithio ar 1 o bob 3 o bobl sy’n byw yng Nghymru. Gallwch chi ein helpu i newid pethau er gwell drwy adael rhodd i ni yn eich ewyllys.

Mae llawer ohonom wedi bod yn myfyrio ar y pethau pwysig yn ddiweddar – teulu, ffrindiau a’r achosion sy’n agos at ein calonnau. Rydym wedi cael ein hatgoffa hefyd o’r anghydraddoldeb difrifol sy’n bodoli yn ein cymdeithas. Ond gyda’n gilydd, gallwn greu system dai decach at y dyfodol.

Ar ôl gofalu am eich teulu a’ch ffrindiau, gall hyd yn oed swm bach gael effaith enfawr ar y gwaith rydym yn ei wneud yma yn Shelter Cymru.

 

Stori Elin

Roedd Elin bedwar mis yn feichiog pan gafodd ei diswyddo ar gam o swydd roedd hi wedi bod ynddi am rhai blynyddoedd. Gyda bygythiad o droi allan fel cwmwl uwch ei phen, doedd hi ddim yn gwybod ble i droi. Gyda chefnogaeth gan Shelter Cymru, dri mis yn ddiweddarach, cafodd Elin yr allweddi i‘w chartref newydd.

Gall gadael rhodd yn eich ewyllys ein helpu ni i ddod â digartrefedd i ben yng Nghymru ar gyfer pobl fel Elin a chenedlaethau i ddod.

Gallai rhodd yn eich ewyllys ein helpu i...

Brush strokes_RGB-37
  • Frwydro dros hawliau tai gwell yng Nghymru.

  • Sicrhau bod ein gwasanaethau cymorth ar gael i bawb sydd ein hangen.

  • Codi ymwybyddiaeth o’n hachos fel bod pobl yn gwybod ein bod yma i helpu.

Dwi wedi gweld o brofiad yr effaith mae Shelter Cymru yn ei gael wrth wella tynged pobl sydd mewn angen tai yng Nghymru. Os fedraf i wneud fy ran, waeth pa mor fychan, i helpu rhywun sydd yn wynebu’r hunllef o golli cartref….pam na fyddwn yn gwneud hynny? Dwi’n gadael rhodd yn fy ewyllys i Shelter Cymru oherwydd mae angen eu help ar lawer iawn mwy o bobl. Mae’n rhaid i’w gwaith hanfodol barhau ”

– Diane, cefnogwraig Shelter Cymru.

Sut i adael rhodd

Mae cofio am Shelter Cymru yn eich ewyllys yn symlach nag yr ydych chi’n meddwl – y cyfan sy’n rhaid gwneud yw rhoi gwybod i’ch cyfreithiwr fod gennych ddiddordeb mewn gadael rhodd i Shelter Cymru yn eich ewyllys a darparu’r manylion canlynol iddynt:

Enw’r Elusen:  Welsh Housing Aid Limited T/A Shelter Cymru

Cyfeiriad:  Shelter Cymru, 25 Heol Walter, Abertawe, SA1 5NN

Rhif Elusen Cofrestredig:  515902

Gallwch ymweld â gwefan Remember A Charity i ddod o hyd i gyfreithiwr yn eich ardal leol a fydd yn gallu eich cynghori ar adael rhoddion i elusennau wrth wneud ewyllys.

Os hoffech wybod mwy, neu os oes gennych gwestiynau am adael rhodd yn eich ewyllys, ffoniwch Francesca ar 07976 738805 neu anfonwch e-bost atom yn fundraising@sheltercymru.org.uk

Er Cof

 

Mae yna lawer o ffyrdd i roi er cof i ddathlu’ch anwylyd. Gellir gofyn am roddion yn lle / yn ogystal â blodau mewn angladd ac mae Cronfa / Digwyddiad Coffa yn ffordd addas o anrhydeddu bywyd wrth newid bywydau eraill. Cafodd 16,547 o bobl yng Nghymru help gan ein gwasanaethau cyngor a chymorth y llynedd. Mae rhoddion wir yn gwneud gwahaniaeth.

Os hoffech gael sgwrs gyfrinachol am adael anrheg i Shelter Cymru yn eich ewyllys, cysylltwch â Francesca ar 029 2055 6901 neu e-bostiwch francescah@sheltercymru.org.uk