Our successes

Mae ein cefnogwyr ymgyrchoedd wedi’n helpu ni i gyflawni pethau mawr. O arwyddo deisebau, i ebostio Aelodau Cynulliad, ymgyrchu ar y cyfryngau cymdeithasol a chymryd rhan mewn siopa cudd, mae ymgyrchu gyda’n gilydd yn hanfodol i ni i ddod â digartrefedd i ben. Rhowch eich llais tu nôl i’r miloedd o bobl eraill yng Nghymru sy’n ein cefnogi ac ystyriwch gyfrannu yma.

Ein Llwyddiannau diweddaraf

Dod â dadgartrefu ‘heb fai’ i ben

Yng Nghymru mae o leiaf 24% o denantiaid heb gytundeb tenantiaeth tymor penodol. Golyga hyn eu bod mewn perygl o gael eu troi allan ‘heb fai’, sy’n golygu y gall landlord eu dadgartrefu heb orfod rhoi rheswm, gyda rhybudd o ddau fis yn unig.

Yn ein brwydr i roi mwy o sicrwydd i denatiaid yng Nghymru, lluniwyd deiseb, lobïwyd Aelodau Cynulliad, galwyd ar awdurdodau lleol i gefnogi’r ymgyrch a thanlinellwyd y mater yn y cyfryngau.

O ganlyniad i’n hymgyrchu, yng ngwanwyn 2019 cyhoeddodd Llywodraeth Cymru gynlluniau i ddod â dadgartrefu ‘heb fai’ i ben. Ers hynny mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cynnig diwygiedig, maen nhw’n honni y bydd yn ei gwneud hi’n haws i’w gyflawni cyn yr etholioad nesaf yng Nghymru yn 2021.

Bydd y cynnig ddim yn dod â dadgartrefu ‘heb fai’ i ben ond yn ei gwneud hi’n anoddach i’w weithredu, drwy gynyddu’r cyfnod rhybudd o ddau fis i chwech mis. Bydd hyn yn golygu mewn gwirionedd y bydd gan denantiaid sicrwydd tenantiaeth o flwyddyn gyfan.

Rydym ar hyn o bryd yn aros i’r Bil ger ei roi gerbron y Senedd.

Byddwn yn diweddaru’r dudalen ymgyrchoedd gyda mwy o wybodaeth wrth i’r datblygiadau ddigwydd.

Gosod Gonest – gwahardd ffioedd gosod i denantiaid

Dechreuom ymgyrchu ym mis Mawrth 2016 i wahardd ffioedd asiantaethau gosod yng Nghymru. Gwnaeth ein cefnogwyr ymgyrchoedd ymarfer siopa cudd a chanfuwyd bod nifer o’r asiantaethau yn anwybyddu’r gyfraith gyda dros hanner yr asiantaethau ddim yn dilyn y gofynion cyfreithiol i arddangos eu ffioedd yn eglur. Gwnaeth ein cefnogwyr arwyddo deiseb a chyflwynwyd hon i’r Senedd.

Diolch i’n hymgyrchu ni, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru waharddiad ar ffioedd gosod annheg. Daeth y gwaharddiad i rym ar Fedi’r 1af 2019.

Gwariwch neu fe Gollwch – gwneud y mwyaf o Daliadau Tai yn ôl Disgresiwn

Nôl ym mis Chwefrof 2017 lansiwyd ein hymgyrch i godi ymwybyddiaeth o Daliadau Tai yn ôl Disgresiwn (DHP), ffynhonnell bwysig o gymorth ariannol i bobl sy’n cael trafferth talu eu rhent. Mae’r arian yn cael ei roi bob blwyddyn i gynghorau Cymru gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig. Penderfyniad y cynghorau yw dosbarthu’r arian i’r bobl sydd ei angen, a mae’n rhaid dychwelyd y cyllid i’r Llywodraeth os nad ydyw wedi cael ei wario erbyn diwedd mis Mawrth.

Er bod nifer o gynghorau wedi gweithio’n ddiwyd i wario’r arian, roedd nifer yn danfon arian nôl bob blwyddyn. Roedd cannoedd o filoedd o bunnoedd yn cael eu gwastraffu felly fe wnaethom ni gamu i’r adwy er mwyn sicrhau bod cynghorau yn gwneud y mwyaf o’r cyllid hanfodol hwn. Aethom ati i rannu arfer gorau gyda’r cynghorau a rhoesom wybod i’r cyhoedd am y gwariant gwastraff. Yn

2017 danfonodd y cynghorau bron i £300,000 nôl. Ar ôl dwy flynedd o ymgyrchu, dim ond £773 a ddanfonwyd nôl!

Darganfyddwch mwy am ein hymgyrch sy’n parhau yma

Campaign with us

Every year we help tens of thousands of people struggling with bad housing or homelessness – and we campaign to prevent it in the first place.

You can be part of that change.

Sign up as a campaign supporter below and we will keep you in touch with all the latest developments and how you can help us fight homelessness in Wales.

We will never release your personal details to any organisation outside of Shelter Cymru for mailing or marketing purposes. By filling in this form you agree to be contacted by us via email with updates on this, and our other housing and homelessness campaigns.