Cynhadledd Addysg Shelter Cymru yn canolbwyntio ar: Pontio Positif i fywyd

Ddydd Mercher nesaf bydd Shelter Cymru yn lansio eu hymgyrch addysg ddiweddaraf “Ble’r ydym ni’n mynd i fyw?” yn eu cynhadledd a gynhelir yng Nghanolfan yr Urdd ym Mae Caerdydd.  Mae’n ymgyrch sydd yn gofyn am dri hawl penodol i bobl ifanc:

  1. Sicrhau bod landlordiaid cymdeithasol yn darparu digon o lety fforddiadwy i bobol ifanc
  2. Sicrhau bod pob person ifanc yng Nghymru yn cael y cyfle i dderbyn addysg ar gadael cartref
  3. Sicrhau bod yna ddigon o lety arbenigol wedi’i gefnogi i’n pobl ifanc mwyaf bregus.

Mae’r gynhadledd “Symud lan – Pontio positif i fywyd” yn cael ei chynnal mewn partneriaeth â Grwp Addysg ymgynghorol Shelter Cymru ac yn cael ei arwain gan bobl ifanc, gyda ffocws ar atal digartrefedd drwy addysg.  Drwy gyfrwng anerchiadau a gweithdai rhyngweithiol, bydd y gynhadledd yn edrych ar y ddarpariaeth gyfredol, llwyddiant proseictau lleol a chenedlaethol, rhannu arfer dda ac edrych ar feysydd allweddol o angen ymhlith pobl ifanc heddiw.

Bydd y gynhadledd yn dod ag arbenigwyr yn y maes ynghyd o ardaloedd ar draws Cymru i rannu arfer dda ac arddangos y ddarpariaeth addysg gadarnhaol sy’n cael ei chyflwyno ar draws Cymru i  baratoi pobl ifanc ar gyfer byw bywyd annibynnol.

Bydd digwyddiadau’r dydd yn cynnwys cyflwyniadau a gweithdai rhyngweithiol i ddangos sut y gall pobl ifanc gael eu llais wedi’i glywed ar faterion yn ymwneud â chratrefedd ac i’w haddysgu am rheoli arian, rhannu tŷ ac addysg cyfoedion.

Bydd mynychwyr y gynhadledd yn cynnwys aelodau o Llamau, Dewis, YMCA a Llywodraeth Cymru.  Ymhlith y siaradwyr gwadd bydd cynrychiolydd o GISDA, elusen o Ogledd Cymru sy’n cynnig cefnogaeth a chyfleoedd i bobl ifanc bregus, a chipolwg ar y gefnogaeth therapiwtaidd maen nhw’n ei gynnig er mwyn codi hyder a sgiliau sydd eu hangen i fyw bywyd annibynnol.

Bydd Girl Guiding Cymru hefyd yn rhoi cyflwyniad ar eu rhaglen Addysg Cyfoedion sydd wedi’i greu ar gyfer cyflwyno sesiynau cyfoedion mewn dull hwyliog, anffurfiol a sensitif ar faterion fel bwlio a hunan-werth, yn ogystal â chanolbwyntio ar ddatblygu sgiliau fel cyfathrebu a gwneud penderfyniadau.

Caiff y mynychwyr hefyd gyfle i glywed am brofiadau aelodau y prosiect Daliwch Sylw – prosiect sydd yn defnyddio profiadau pobl go iawn sydd wedi defnyddio gwasanaethau tai a digartrefedd Shelter Cymru i ddylanwadu yn uniongyrchol ar bolisi ac ar y bobl sy’n gwneud penderfyniadau; gwasanaethau; y cyfryngau a chymunedau.

Dywed Rebecca Evans, Swyddog Addysg Shelter Cymru, “Rydym yn cydnabod yr angen i addysgu ymhellach yr holl bobl ifanc yng Nghymru ar bynciau tai a digartrefedd ac i ddatblygu eu sgiliau byw yn annibynnol ynghyd â gweithio gyda phartneriaid a darparwyr addysg i wneud hyn.  Bydd y digwyddiad hwn hefyd yn dangos y gweithio mewn partneriaeth sydd yn digwydd a’r adnoddau sydd ar gael, ynghyd â rhoi llais i bobl ifanc ar faterion tai sydd yn effeithio arnyn nhw.