Siaradwyr nodedig yng nghynhadledd Shelter Cymru 2016

Dydd Iau yma bydd Carl Sargeant AC yn rhoi ei araith gyntaf ar dai fel Ysgrifennydd Cabinet ar gyfer Cymunedau a Phlant, yng nghynhadledd Shelter Cymru 2016, Pobl a Chartrefi. Dechreuodd Mr Sargeant ar ei swydd fis diwethaf a bydd yn arwain rhaglen manifesto Llywodraeth Cymru i sicrhau 20,000 o dai fforddiadwy ychwanegol yn y Cynulliad hwn.

Bydd cynhadledd eleni a gynhelir yn Stadiwm Liberty, Abertawe yn cael ei chadeirio yn y bore gan Meri Huws, Comisiynydd y Gymraeg a chyn aelod o Fwrdd Shelter Cymru.  Bydd o gwmpas 130 o fynychwyr ar draws y sector tai yng Nghymru ymgynnull yn y gynhadledd flynyddol hon sydd eleni yn nodi 35 mlynedd o waith Shelter Cymru o weithio i atal digartrefedd.  Daran Hill. Rheolwr Gyfarwyddwr Positif, ymgynghoriaeth materion cyhoeddus a chyfathrebu, bydd yn cadeirio’r prynhawn.

Meddai  John Puzey, Cyfarwyddwr Shelter Cymru “Drwy gydol y dydd byddwn yn cyflwyno syniadau a safbwyntiau newydd.  Fel arfer, bydd ein ffocws ar bobl, a byddwn yn clywed gan ymgyrchwyr a thenantiaid sydd a phrofiad uniongyrchol o broblemau tai ac sydd yn angerddol o ymwrwymedig i greu gwell dyfodol i eraill.”

Bydd siaradwyr amlwg o’r DU yn annerch y gynhadledd a’r sesiynau trafod drwy’r dydd gan gynnwys Dr Peter Mackie, Uwch Ddarlithydd ym Mhrifysgol Caerdydd a chyn ymchwilydd i Shelter Cymru; Sue Heath, Athro Cymdeithaseg, Prifysgol Manceinion a Michael Simon, Cydlynydd Datblygu Cymunedol prosiect Granby Four Streets a enillodd Wobr Turner 2015.

Bydd y gynhadledd yn adlewyrchu ar ddatblygiadau cadarnhaol y flwyddyn ddiwethaf yng Nghymru yn cynnwys y ddeddfwriaeth tai arloesol, gwell rheoleiddio o’r sector rhentu preifat ac ymrwymiad uchelgeisiol gan Lywodraeth Cymru i ddyblu’r lefelau cyfredol o adeiladu tai fforddiadwy.

Ychwanegodd John Puzey “Mae Cymru yn gynyddol yn cael ei gweld fel grym arweiniol wrth atal digartrefedd.  Bydd y gynhadledd hefyd yn trafod sut i adeiladau ar lwyddiannau cynnar Deddf Tai (Cymru)i gadw’r momenwtm i fynd.  Sut beth fyddai diwylliant sy’n cael ei yrru gan atal digartrefedd a beth fyddai hyn yn ei olygu i bobl Cymru?”

Bydd amrywiaeth o arddangoswyr yno hefyd  yn cynnwys Cymorth i Ferched Cymru, Y Wallich a Thenantiaid Cymru.